Kinh Thánh Tân Ước

New Testament

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Tiểu Dẫn vào Tân Ước

Tin Mừng theo Thánh Mátthêô

Tin Mừng theo Thánh Marcô

Tin Mừng Theo Thánh Luca

Tin Mừng theo Thánh Yoan

Công Vụ Các Tông Ðồ

Thư gửi Tín Hữu Rôma

Thư thứ nhất gửi Tín Hữu Corinthô

Thư thứ hai gửi Tín Hữu Corinthô

Thư gửi Tín Hữu Galat

Thư gửi Tín Hữu Êphêsô

Thư gửi Tín Hữu Philip

Thư gửi Tín Hữu Côlôsê

Thư thứ nhất gửi Tín Hữu Thessalonikê

Thư thứ hai gửi Tín Hữu Thessalonikê

Thư thứ nhất gửi cho Timôthê

Thư thứ hai gửi cho Timôthê

Thư gửi cho Titô

Thư gửi cho Philêmôn

Thư gửi Tín Hữu Hipri

Thư của Thánh Yacôbê

Thư thứ nhất của Thánh Phêrô

Thư thứ hai của Thánh Phêrô

Thư thứ nhất của Thánh Yoan

Thư thứ hai của Thánh Yoan

Thư thứ ba của Thánh Yoan

Thư của Thánh Yuđa

Khải Huyền của Thánh Yoan

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page