Kinh Thánh Cựu Ước

Thứ Luật

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | |


- Chương 01 -

 

I. Diễn Từ Mở Ðầu

Diễn Từ Thứ Nhất Của Môsê

 

Thời gian và nơi chốn

1 Ðây là những lời Môsê đã nói với toàn thể Israel ở bên kia (sông) Yorđan, trong sa mạc, trong hoang giao đối diện với Suph, giữa Pharan, và Tôphel, Laban, Khaxêrôt, Ði-Zahab. 2 (Ðường đi) là mười một ngày từ Khôreb đến Cađès Barnêa, theo đường núi Sêir. 3 Năm bốn mươi, tháng mười một, mồng một tháng ấy, Môsê đã nói với con cái Israel, chiếu theo mọi điều Yavê đã truyền cho ông (nói) với họ. 4 Sau khi ông đã đánh bại Sikhôn, vua Amori đóng đô ở Khesbôn, và Og, vua xứ Bashan, đóng đô ở Astarot (và) Edrêi, 5 ở bên kia (sông) Yorđan, trên đất Moab, Môsê đã khởi công thuyết trình Luật này, rằng:

 

Dặn dò tại Khoreb

6 Yavê, Thiên Chúa của chúng ta đã phán với chúng ta ở Khoreb rằng: Các ngươi đã lưu lại ở núi này đủ rồi! 7 Hãy quay lại mà trẩy đi vào vùng núi Amori cùng các lân bang của nó, hoang giao, đồi núi, và hạ bàn, Namsa, duyên hải, vùng dân Canaan và Liban, cho đến tận Sông cả, sông Phơrat. 8 Coi! Ta đã đặt (cả giải) đất trước mặt các ngươi, hãy vào chiếm lấy đất Yavê đã thề hứa với cha ông các ngươi, Abraham, Ysaac và Yacob (là sẽ) ban cho họ và dòng giống họ sau họ.

"9 Và ta đã nói với các ngươi thuở ấy là: Một mình ta không thể gánh nổi các ngươi. 10 Yavê Thiên Chúa của các ngươi đã cho các ngươi nên đông đảo, và này các ngươi hôm nay, đã đông như sao trên trời. 11 Xin Yavê Thiên Chúa của cha ông các ngươi gia tăng cho các ngươi ngàn lần hơn (số) các ngươi và chúc lành cho các ngươi như Người đã phán với các ngươi. 12 Làm sao ta gánh nổi được một mình nào gồng nào gánh, nào yêu sách của các ngươi? 13 Các ngươi hãy đề cử cho mình những người khôn ngoan minh mẫn, từng trải theo các chi tộc để ta đặt làm đầu các ngươi. 14 Các ngươi đã đáp lại với ta và nói: "Tốt, điều ngài dạy làm đó!" 15 Và ta đã lấy giữa hàng đầu mục các chi tộc những người khôn ngoan từng trải và đặt họ làm cai trên ngàn, làm cai trên trăm, làm cai trên năm mươi, làm cai trên chục, cùng những ký lục theo các chi tộc của các ngươi. 16 Thuở ấy ta đã truyền cho các Thẩm phán của các ngươi rằng: "Các ngươi sẽ nghe điều bất bình giữa anh em các ngươi và các ngươi sẽ xử cách công minh giữa người ta với anh em họ hàng, với khách ngụ cư. 17 Các ngươi sẽ không nể mặt ai, trong khi xét xử; các ngươi sẽ nghe kẻ bé cũng như người lớn; các ngươi sẽ không sợ mặt người đời vì việc xét xử thuộc quyền của Thiên Chúa. Việc nào quá ư nan giải đối với các ngươi, các ngươi sẽ đem lại cho ta, và ta sẽ nghe". 18 Ta đã truyền cho các ngươi, thuở ấy, mọi điều các ngươi phải làm.

 

Thái độ cứng tin tại Cađès

19 Và chúng ta đã bỏ Khoreb trẩy đi và rảo qua sa mạc bao la và kinh khủng, các ngươi đã trông thấy, trên đường núi Amori - theo như Yavê Thiên Chúa của chúng ta đã truyền cho chúng ta - và chúng ta đã đến Cađès-Barnêa. 20 Và ta đã nói với các ngươi: "Các ngươi đã đến sát rồi vùng núi dân Amori mà Yavê Thiên Chúa của chúng ta sắp ban cho chúng ta. 21 Hãy coi! Yavê Thiên Chúa của ngươi đã đặt (cả giải) đất trước mặt ngươi; hãy lên chiếm lấy, theo như Yavê Thiên Chúa của cha ông ngươi đã phán với ngươi, đừng hãi sợ, tán đảm!" 22 Và các ngươi đã tiến lại với ta hết thảy và nói: "Ðể chúng tôi phái người đi trước chúng tôi, để họ dò thử đất đai và báo cáo lại cho chúng tôi về con đường chúng tôi phải lên, cùng về các thành chúng tôi phải vào". 23 Sự đã vừa mắt ta và ta đã lấy giữa các ngươi mười hai người, mỗi chi tộc một người. 24 Và họ đã quay đi và lên vùng núi và họ đã đến tận khe Eskôl và đã thám thính. 25 Và họ đã lấy hoa quả trong xứ cầm tay đem xuống cho chúng ta và báo cáo lại cho chúng ta; họ nói: "Tốt thật, đất Yavê Thiên chúa cha chúng ta sắp ban cho chúng ta!" 26 Nhưng các ngươi đã không muốn đi lên, và các ngươi đã dấy loạn chống lịnh Yavê Thiên Chúa của các ngươi. 27 (Ngồi) trong lều trại các ngươi chỉ trích, các ngươi nói: "Vì Yavê oán ghét chúng tôi nên mới đem chúng tôi ra khỏi Aicập để phó nộp chúng tôi trong tay dân Amori mà tru diệt chúng tôi đi. 28 Lên đâu nữa? Anh em chúng tôi đã làm cho lòng chúng tôi tan rã, những rằng: dân ấy to người lớn vóc hơn chúng ta; thành trì thì lớn lao và kiên cố ngất trời; chúng tôi đã thấy cả những con cái Anaq ở đó nữa!"

29 (Và) ta đã nói với các ngươi: "Ðừng khiếp vía, đừng sợ chúng! 30 Yavê Thiên Chúa của các ngươi đi trước các ngươi, chính Người sẽ giao chiến thay cho các ngươi, mọi sự như Người đã xử với các ngươi, ở Aicập, trước mắt các ngươi. 31 Và trong sa mạc nơi ngươi đã thấy Yavê Thiên Chúa của ngươi, bồng bế ngươi như người ta bồng bế con mình trên mọi đường nẻo các ngươi đi mãi cho đến khi các ngươi tới được chốn này". 32 Dẫu lời lẽ như thế, các ngươi cũng vẫn không tin vào Yavê Thiên Chúa của các ngươi 33 Ðấng đi trước các ngươi trên đường để kiếm chỗ cho các ngươi cắm trại, bằng lửa ban đêm để các ngươi thấy đường mà đi và bằng đám mây ban ngày".

 

Yavê dạy dỗ tại Cađès

34 Yavê nghe lời lẽ các ngươi và Người nổi thịnh nộ mà thề rằng: "35 Không ai trong những người này, trong thế hệ xấu xa này sẽ được thấy đất lành Ta đã thề là ban cho cha ông các ngươi, 36 trừ ra Caleb con của Yơphunnê: nó sẽ được thấy và Ta sẽ ban cho nó và con cái nó đất nó đã giẵm lên, bởi chưng nó đã trọn nghĩa theo Yavê". 37 Yavê cũng đã phẫn nộ với cả ta nữa vì cớ các ngươi, mà rằng: "Cả ngươi nữa ngươi cũng sẽ không vào. 38 Yôsua, con của Nun, kẻ đứng hầu trước mặt ngươi, nó sẽ được vào đó; ngươi hãy ủy lạo nó, vì chính nó mới chiếm đất ấy làm cơ nghiệp cho Israel. 39 Và những trẻ thơ mà các ngươi nói là chúng sẽ làm mồi cho giặc, và con cái các ngươi, ngày hôm nay chưa phân biệt được tốt xấu, chính chúng sẽ được vào đó, Ta sẽ ban đất cho chúng và chúng sẽ chiếm lấy. 40 Còn các ngươi: Hãy quay lại mà trẩy đi vào sa mạc theo đường Biển sậy".

41 Và các ngươi đáp lại và nói với ta: "Chúng tôi đã mắc tội với Yavê! Chính chúng tôi sẽ lên và giao chiến, mọi sự như Yavê Thiên Chúa của chúng tôi đã truyền cho chúng tôi". Và các ngươi mỗi người đã nai nịt binh khí và đã coi nhẹ việc lên miền núi. 42 Nhưng Yavê đã phán với ta: "Hãy bảo chúng: Ðừng lên và đừng giao chiến vì không có Ta ở giữa các ngươi, kẻo bị đánh bại trước mặt địch thù các ngươi". 43 Ta đã nói với các ngươi nhưng các ngươi không chịu nghe, các ngươi đã chống lại lịnh Yavê và đã hùng hổ hùa nhau lên núi. 44 Quân Amori ở trên núi ấy đã ra đón đánh các ngươi. Và chúng đã đuổi các ngươi như đuổi bầy ong, và đã giã cho các ngươi một trận trong (vùng) Sêir mãi đến Khorma. 45 Các ngươi trở về và đã than khóc trước nhan Yavê. Nhưng Yavê đã không nghe tiếng các ngươi, cùng không ghé tai lại với các ngươi. 46 Và các ngươi đã lưu lại Cađès nhiều ngày, bấy nhiêu ngày các ngươi phải lưu lại đó".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page