Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Khởi Nguyên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |


- Chương 01 -

 

I. Khởi Nguyên Của Vũ Trụ Và Loài Người

1- Tạo Thành Và Sa Ngã

 

Trình thuật tạo thành I

1 Khởi thủy Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất.

2 Ðất thời trống không mông quạnh,

và tối tăm trên mặt uông mang

và khí thần là là trên mặt nước.

3 Và Thiên Chúa đã phán: "Hãy có ánh sáng!"

và ánh sáng đã có.

4 Và Thiên Chúa đã thấy rằng ánh sáng thực tốt lành,

và Thiên Chúa đã tách ánh sáng với tối tăm.

5 Và Thiên Chúa đã gọi ánh sáng là Ngày,

và tối tăm thì Người gọi là Ðêm.

Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai.

Ngày thứ nhất.

6 Thiên Chúa đã phán: "Giữa nước hãy có một cái vòm

để nó tách nước với nước". Và đã xảy ra như vậy.

7 Và ThiênChúa đã làm một cái vòm,

cũng đã tách nước phía dưới vòm với nước bên trên vòm.

8 Và Thiên Chúa đã gọi vòm ấy là Trời.

Và đã có một buổ chiều và đã có một buổi mai.

Ngày thứ hai.

9 Và Thiên Chúa đã phán: "Nước dưới vòm hãy tụ lại một chỗ,

để cho khô ráo lộ hiện". Và đã xảy ra như vậy.

10 Và Thiên Chúa đã gọi khô ráo là Ðất,

còn khối nước tụ lại là Biển.

Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.

11 Và Thiên Chúa đã phán: "Ðất hãy xanh um thảo vật xanh tươi,

rau cỏ nảy hạt giống và cây có quả sinh quả theo loại trên đất,

những quả trong có hạt giống". Và đã xảy ra như vậy.

12 Và đất đã mọc thảo vật xanh tươi, rau cỏ nảy hạt giống theo loại,

cây sinh quả trong có hạy giống theo loại.

Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.

13 Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai.

Ngày thứ ba.

14 Và Thiên Chúa đã phán: "Hãy có đèn đóm trên vòm trời

để tách ngày với đêm, và chúng hãy nên

dấu định thời đại hội, định ngày, định năm.

15 Chúng hãy làm đèn đóm nơi vòm trời để soi mặt đất".

Và đã xảy ra như vậy.

16 Và Thiên Chúa đã làm hai cái đèn lớn

- cái đèn lới hơn để cai ngày, cái đèn nhỏ hơn để cai đêm.

Và thêm có các tinh sao.

17 Và Thiên Chúa đã đặt chúng trên vòm trời để soi mặt đất,

18 Và để cai ngày và đêm cùng để tách sáng với tối.

Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.

19 Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai.

Ngày thứ tư.

20 Và Thiên Chúa đã phán:

"Nước hãy nhung nhúc những sinh vật lúc nhúc,

và chim hãy bay lượn bên trên đất, nơi mặt vòm trời!"

Và đã xảy ra như vậy.

21 Và Thiên Chúa đã dựng nên những thuồng luồng to lớn,

và mọi thứ snh vật vùng vẫy lúc nhúc dưới nước

theo loại chúng và mọi thứ chim có cánh, theo loại chúng.

Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.

22 Và Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng mà rằng:

"Hãy sinh sôi nảy nở, và hãy nên đầy dẫy trong nước.

Chim chóc hãy sinh sôi trên đất".

23 Và đã có một buổi chiều và đã có một buổi mai.

Ngày thứ năm.

24 Và Thiên Chúa đã phán: "Ðất hãy sản xuất ra sinh vật

theo loại: súc vật, côn trùng, mãnh thú theo loại chúng".

Và đã xảy ra như vậy.

25 Và Thiên Chúa đã làm ra mãnh thú theo loại

và súc vật theo loại, và mọi thuứ côn trùng trên đất cát theo loại.

Và Thiên Chúa đã thấy thế là tốt lành.

26 Và Thiên Chúa đã phán: "Ta hãy làm ra người

theo hình ảnh Ta, như họa ảnh của Ta.

Chúng hãy trị trên cá biển và chim trời, và trên súc vật và

mọi loài mãnh thú và mọi thứ côn trùng nhung nhúc trên đất".

27 Và Thiên Chúa đã dựng nên người theo hình ảnh mình.

Theo hình ảnh của Thiên Chúa Người đã dựng nên nó.

Là nam là nữ, Người đã dựng nên chúng.

28 Và Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng

và Thiên Chúa đã pah1n bảo chúng:

"Hãy sinh sôi nẩy nở và hãy nên đầy dẫy trên đất.

Và hãy bá chủ nó! hãy tự trị trên cá biển và chim trời

và mọi loài sinh vật nhung nhúc trên đất".

29 Và Thiên Chúa đã phán:

"Này Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ lả sinh hạt giống

có trên cả mặt đất, và mọi thứ cây có quả sinh hạt giống,

chúng sẽ làm của ăn cho các ngươi.

30 Và cho mọi loài sinh vật trên đất và mọ thứ chim trời

và mọi loài nhung nhúc trên đất, loài có sinh khí nơi mình,

Ta ban các thứ cỏ cây xanh tươi làm của ăn".

Và đã xảy ra như vậy.

31 Và Thiên Chúa đã thấy mọi sự Người đã làm ra:

và này tốt lành quá đỗi. Và đã có một buổi chiều

và đã có một buổi mai.

Ngày thứ sáu.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page