Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Yuđita

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 01 -

 

I. Chiến Trận Của Hôlôphernê

 

Nabukôđônôsor và Arphaxađ

1 Năm mười hai triều Nabukôđônôsor, cai trị trên dân Assur, tại Ninivê, kinh thành vĩ đại, lúc ấy Arphaxađ, cai trị trên dân Mêđi, tại Ecbatana - 2 (Arphaxađ) đã xây quanh Ecbatana những tường thành bằng đá đẽo, (những viên đá) rộng ba xích, dài sáu xích. Ông đã xây tường cao bảy mươi xích và dày năm mươi xích. 3 Trên các cổng, ông dựng những ngôi tháp cao một trăm xích, đặt trên móng rộng sáu mươi xích. 4 Các cổng ông làm đều cao đến bảy mươi xích, rộng đến bốn mươi xích, do đó đạo binh hùng mạnh của ông và bộ binh theo hàng theo ngũ ra vào được.

5 Chính vào những ngày ấy, vua Nabukôđônôsor đã giao chiến với Arphaxađ trong cánh đồng lớn, tức là cánh đồng trong vùng Ragau. 6 Bên cạnh ông, có tất cả dân cư miền núi, các dân cư ở dọc theo sông Phơrat và Tigra, Hyđaspê, và (các dân) trong các đồng bằng thuộc quyền Ariok, vua dân Êlymê. Và nhiều bộ lạc con cái Khêlêuđ đã cùng họ lâm trận.

7 Nabukôđônôsor vua Assur đã sai sứ đến với tất cả dân cư ở Batư và tất cả dân cư ở về Phương Tây, dân cư Kilikia, Ðama, Liban, Antiliban, tất cả dân vùng duyên hải, 8 các dân ở trong các thị tộc vùng Karmel, Galaađ, Galilê thượng và cánh đồng lớn Esđrơlon, 9 đến với các (dân) ở Samari cùng các thành phụ thuộc, và vùng bên kia sông Yorđan, mãi đến Yêrusalem, Batanê, Khêlus, Cađes, sông Aicập, Taphnê, Ramses, và tất cả đất Gosen, 10 đi quá Tanis và Memphis; đến tất cả các dân cư Aicập vào mãi đến bờ cõi Êthiopia. 11 Nhưng các dân cư trên toàn cõi đất hết thảy đều khinh miệt lời hiệu triệu của Nabukôđônôsor vua Assur. Họ đã không xuất binh tham chiến bên ông. Họ không sợ ông, vì họ thấy ông dường như bị cô lập. Họ để sứ giả của ông phải lui về không, hổ mặt hổ mày. 12 Nabukôđônôsor đùng đùng nổi giận với toàn cõi đất. Ông thề trên ngai, trên oai của ông là ông quyết rửa hận trên tất cả các miền Kiliki, Ðama, Syri; ông sẽ tuốt gươm làm cỏ hết các dân cư Moab con cái Ammon, toàn cõi Yuđê, tất cả các dân ở Aicập, mãi cho đến các bờ cõi gồm giữa hai biển.

 

Chiến trận chống Arphaxađ

13 Năm mười bảy, ông xuất quân đánh vua Arphaxađ. Trong trận chiến này, ông đã thắng, làm cho toàn quân của Arphaxađ phải quay lưng vỡ chạy với tất cả kị binh và xe trận. 14 Ông đã chiếm các thành của vua ấy, và đến tận Acbatana mà đoạt lấy các ngôi tháp, cướp phá phố phường, biến đô thành tráng lệ ấy nên đồ hổ nhục. 15 Ông đã bắt được Arphaxađ trên các núi Ragau. Ông đã lấy giáo của mình đâm giết vua ấy và làm cho tan hoang tận tuyệt cho đến ngày nay. 16 Hoàn tất rồi, ông khải hoàn về với chiến phẩm, ông và tất cả đám ô hợp theo ông cùng đoàn lũ chiến binh đông đảo không kể xiết. Tại kinh đô, ông giải khuây, ông mở yến tiệc, ông và đạo binh của ông, dòng dã một trăm hai mươi ngày.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page