Kinh Thánh Cựu Ước

Baruk

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | |


- Chương 01 -

Mở Ðầu

 

1 Ðây là những lời của sách Baruk, con của Nêryah, con của Maasya, con của Sêđêqya, con của Asađya, con của Helkya, đã viết tại Babylon, 2 năm thứ năm ngày thứ bảy trong tháng, vào thời người Kanđu chiếm đốt Yêrusalem.

3 Baruk đọc các lời của sách này vào tai Yôkônyah, con của Yôyaqim, vua Yuđa, và vào tai tất cả dân đến để (nghe) đọc, 4 vào tai các bậc vị vọng và các vương công, vào tai các kỳ mục và vào tai toàn thể dân, lớn bé, tất cả những người ở tại Babylon, gần sông Suđ. 5 Người ta khóc, người ta ăn chay và người ta cầu nguyện trước nhan Chúa. 6 Người ta cũng quyên tiền, tùy theo khả năng của mỗi người, 7 và người ta gửi về Yêrusalem cho tư tế Yôaqim, con của Helkya, con của Salom, cũng như cho các tư tế (khác), và cho tất cả dân ở với ông tại Yêrusalem. 8 Khi ấy, Baruk đã thu hồi, ngày thứ mười, tháng Sivân, các đồ dùng của Nhà Chúa đã bị đem đi khỏi Ðền Thờ, để gửi về lại xứ Yuđa, những đồ bằng bạc Sêđêqya, con của Yôsya, vua Yuđa, đã truyền làm, 9 sau khi Nabukôđônôsor, vua Babylon đã phát lưu khỏi Yêrusalem, Yơkônyah, các tướng lãnh, các người thợ khóa, các bậc vị vọng và thường dân.

10 Họ nói: Nay chúng tôi gửi cho các bạn tiền bạc; các bạn hãy dùng tiền bạc này mà mua các lễ vật cho lễ thượng hiến và lễ tạ tội cũng như hương trầm; các bạn cũng hãy chuẩn bị các của dâng cúng và dâng trên tế đàn của Chúa, Thiên Chúa chúng ta. 11 Hãy cầu nguyện cho mạng sống của Nabukôđônôsor, vua Babylon, và cho mạng sống của Balthasar, con ngài, ngõ hầu ngày của họ trên đất được như những ngày trời cao. 12 Xin Chúa ban cho chúng tôi sức mạnh và được sáng mắt để chúng tôi được sống dưới bóng của Nabukôđônôsor, vua Babylon, và dưới bóng của Balthasar, con ngài, để chúng tôi phục vụ họ dài ngày và được nghĩa trước mắt họ. 13 Cũng hãy cầu Chúa, Thiên Chúa chúng ta, cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã phạm tội chống lại Chúa, Thiên Chúa chúng ta, và vì cơn giận dữ của Chúa và cơn thịnh nộ của Người không từ bỏ chúng tôi cho đến ngày rày. 14 Hãy đọc tập sách này, chúng tôi gửi các bạn ngõ hầu các bạn xưng thú trong nhà của Chúa, vào ngày Lễ và vào những ngày nhóm hội. 15 Các bạn sẽ nói:

 

I. Lời Nguyện Của Kẻ Lưu Ðày

 

Xưng thú tội lỗi

Thuộc về Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, công chính; nhưng phần chúng tôi, nỗi nhục nơi mặt, như xảy ra ngày hôm nay cho người của Yuđa, và dân cư Yêrusalem, 16 cho các vua, các đầu mục, các tư tế, các tiên tri của chúng tôi và cho cha ông của chúng tôi, 17 bởi vì chúng tôi đã phạm tội chống lại Chúa, 18 chúng tôi đã không vâng lời Người và chúng tôi đã không nghe tiếng của Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, mà đi theo các lệnh truyền Chúa đã đặt trước mặt chúng tôi. 19 Từ ngày Chúa đã đưa cha ông chúng tôi ra khỏi xứ Aicập cho tới ngày nay, chúng tôi đã không vâng lời Chúa Thiên Chúa chúng tôi, và chúng tôi đã quá nhẹ dạ mà không nghe tiếng Người. 20 Rồi thì, hằng bám theo chúng tôi, tai họa và lời nguyền rủa Chúa đã phán qua Môsê, tôi tớ của Người, ngày Người đưa cha ông chúng tôi ra khỏi xứ Aicập để ban cho chúng tôi một xứ chan hòa sữa mật, như xảy ra cả ngày hôm nay nữa. 21 Chúng tôi đã không nghe tiếng của Chúa Thiên Chúa chúng tôi, theo tất cả lời của các tiên tri Người đã gửi đến cho chúng tôi, 22 và chúng tôi đã đi, mỗi người theo lòng ngoan cố xấu xa của mình, mà làm tôi các thần khác, làm sự dữ trước mắt Chúa Thiên Chúa chúng tôi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page