Toan Van

Nhng Tong Huan va S iep

cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Nam 2005

S iep Phuc Sinh nam 2005 cua TC Gioan Phaolo II

S iep cua TC gi Bo Phung T va Ky Luat B Tch

S iep cua TC Gioan Phaolo II cho Ngay Truyen Giao Nam 2005

Van Kien cua Bo Phung T bo tuc cho Tong Th ve Nam Thanh The

S iep Mua Chay nam 2005 cua TC Gioan Phaolo II

S iep cua TC cho Ngay Quoc Te Cau Nguyen cho n Goi nam 2005

Nam 2004

S iep Giang Sinh cua TC Tra Ngay Le Giang Sinh nam 2004

S iep Hoa Bnh cua TC cho ngay Ngay Quoc Te Hoa Bnh th 38 (1/1/2005)

S iep cua TC Gioan Phaolo II cho ngay the gii Truyen Giao 2004

S iep cua TC nhan dp Be Mac ai Hoi Thanh The Quoc Te lan th 48

S iep cua TC cho cac tham d vien Cuoc Gap G Con Ngi va cac Ton Giao

S iep cua TC cho ai Hoi Quoc Te ve Cong Giao Tien Hanh Italia

S iep cua TC gi cho giao chu Chnh Thong giao Moscowa

S iep cua TC cho ngay Quoc Te Gii Tre nam 2004

S iep cua TC cho Cac Giam Muc Ban cua Phong Trao Focolare

Toan Van S iep Mua Chay nam 2004 cua TC

Nam 2003

S iep TC Gioan Phaolo II gi phong trao Focolare

Nam 2001

Th cua TC gi cac Linh Muc nhan Mua Chay 2001

Nam 2000

Dieãn töø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha ñeâm giao thöøa 31/12/2000

Söù Ñieäp Phuïc Sinh cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong naêm 2000, Cuøng vôùi Ôn Toaøn Xaù

Nam 1999

Söù Ñieäp Giang Sinh 1999

Söù Ñieäp Muøa Chay 1999

Nam 1996

Tong Huan i Song Thanh Hien Vita Consecrata

 

Tong Huan va S iep cua c Thanh Cha trong nhng nam qua

Tong Huan va S iep cua c Thanh Cha trong nhng nam qua

 


Back to Vietnamese Missionaries in AsiaHome Page