S iep cua TC Gioan Phaolo II

cho Ngay Quoc Te Cau Nguyen cho n Goi

(ngay 17 thang 4 nam 2005)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

- S iep cua TC Gioan Phaolo II cho Ngay Quoc Te Cau Nguyen cho n Goi nam 2005 (Phan I).

(Radio Veritas Asia 9/01/2005) - Quy v va cac ban than men. Ngay 17 thang 4 nam 2005, Chua Nhat th IV Phuc Sinh, la Ngay Quoc te cau nguyen cho n Goi lan th 42. e giup chuan b tinh than, Toa Thanh va cong bo S iep cua TC cho ngay Cau Nguyen nay, theo chu e: c mi goi ra khi. Muc thi s hom nay knh mi quy v va cac ban theo doi ban dch  tieng Viet nguyen van S iep cua TC Gioan Phaolo II cho ngay quoc te cau nguyen cho n goi. TC Gioan Phaolo II a viet nh sau:

 

Ch Huynh ang knh trong hang giam muc,

Anh ch em rat than men,

Hay ra khi! Duc in Altum! Vao khi au cua tong th Bc vao ngan nam mi, toi a nhac en nhng li Chua Giesu dung e khuyen khch cac mon e au tien hay tha li, e bat mot me ca het sc ky dieu. Chua Giesu noi vi Phero: Hay ra khi! (Lc 5,4). Phero va cac ban ong nghiep au tien tin tng vao nhng li cua Chua Kito va a ra khi tha li (tong th Bc vao ngan nam mi, so 1).

Nhieu ngi biet en bien co phuc am nay, mot bien co c dung lam khung gi y cho Ngay Cau Nguyen cho n Goi sap en, theo chu e: c mi goi ra khi! ay la giay phut u tuyen e suy ngh ve n goi theo Chua Giesu, va, mot cach ac biet, theo Chua trong i linh muc va trong i tan hien.

Hay ra khi! Menh lenh cua Chua Giesu mang tnh cach thi s ac biet trong thi ai chung ta, trong o co mot tam thc kha pho bien co vo cho thai o muon rut lui trc nhng kho khan. ieu kien au tien e ra khi la vun trong mot tinh than cau nguyen sau xa, c nuoi dng hang ngay bi viec lang nghe Li Chua. Tnh cach ch thc cua i song kito c o lng bi ac tnh sau xa cua i cau nguyen; va cau nguyen la mot nghe thuat c khiem ton hoc lay t moi mieng cua Thay Ch Thanh, dng nh the chung ta khan cau nh nhng mon e au tien: Lay Chua, xin day chung con cau nguyen! (Lc 11,1). Trong i cau nguyen, c phat trien cuoc oi thoai vi Chua Kito, ang bien chung ta thanh nhng ke than tn cua Ngi: Hay lai trong Thay va Thay trong chung con! (Gn 15,4) (Bc vao ngan nam mi, so 32).

Moi giay lien ket vi Chua Kito trong li cau nguyen lam cho chung ta chu y en s hien dien cua Ngi, ca trong nhng giay phut xem ra nh b that bai, khi s cc nhoc xem ra nh vo ch, nh a xay ra cho cac tong o; cac ong a met nhoc suot em roi tha cung Chua rang: Lay Thay, chung con khong bat c con ca nao ca! (Lc 5,5). Chnh trong nhng giay phut ay ma chung ta can phai m rong tam hon on nhan dong an sung va e cho Li cua ang Cu Chuoc c tac ong vi het sc manh cua no: Hay ra khi! (x. Bc vao ngan nam mi, so 38).

Ai m rong tam hon cho Chua Kito, th khong nhng ngi o hieu c mau nhiem cua chnh cuoc i mnh, ma con hieu c mau nhiem cua n goi mnh, va tro sinh nhng hoa trai tuyet vi nh an sung Chua. Hoa trai au tien trong so nhng hoa trai o la c ln len trong s thanh thien tren con ng thieng lieng c bat au vi hong an B Tch Ra Toi, va c tiep tuc cho en luc at en s toan thien cua c bac ai (x. Bc vao ngan nam mi, so 30). Song Phuc am  cach tron ven, ngi kito tr thanh ke luon co kha nang yeu thng theo cach thc cua Chua Kito, ang a khuyen khch: Chung con hay nen tron lanh, nh Cha chung con tren tri (Mt 5, 48). Ngi kito o dan than kien tr song hiep nhat vi anh ch em trong s hiep thong cua giao hoi, va san sang phuc vu cho cong cuoc tai rao giang phuc am, e cong bo va lam chng cho s that ang kham phuc ve tnh thng cu roi cua Thien Chua.

Hi nhng ngi tre va nhng ban thieu nien than men, mot cach ac biet, cha cung lap lai li mi goi cua Chua Kito cho chung con: Hay ra khi! a en luc chung con phai co nhng quyet nh quan trong cho tng lai cua mnh. Cha con lu gi trong tam hon biet bao lan gap g trong nhng nam qua vi nhng ngi tre, ma ngay nay a tr thanh nhng ngi ln, va co le tr thanh nhng cha me cua mot so ngi trong chung con, hoac tr thanh linh muc, hay nhng tu s nam n, tr thanh nhng nha giao duc chung con trong c tin. Cha a nhn thay ho vui ti nh nhng ngi tre, nhng ong thi tr thanh suy t nghiem ngh, v muon lam cho cuoc song mnh co c y ngha tron ven. Cha a hieu ro hn rang trong tam hon cua nhng ke thuoc the he tre, co sc hap dan manh me cua nhng gia tr tinh than, va s thanh thc muon song thanh thien. Nhng ngi tre ang can en Chua Kito, nhng ho cung biet rang Chua Kito a muon can en ho.

Hi nhng ngi tre nam n! Chung con hay tin tng vao Chua Kito; chung con hay at mnh lang nghe nhng giao huan cua Chua, hay nhn ngam dung nhan Chua, hay kien tr trong viec lang nghe Li Chua. Hay e cho Chua lam ke hng dan cuoc tm kiem va khat vong cua chung con, hng dan moi ly tng va ao c cua con tim chung con.

 

Quy v va cac ban than men,

Sau nhng li mi goi tren gi en cac ban tre, TC ngo li vi nhng bac lam cha me va cac linh muc, nhng ke co trach nhiem hng dan va ho tr cho ngi tre.

Chung toi se oc tiep phan con lai cua S iep cua TC Gioan Phaolo II cho ngay quoc te cau nguyen cho n keu goi, trong muc thi s lan ti. Mong quy v va cac ban theo doi.

 

-S iep cua TC Gioan Phaolo II cho Ngay Quoc Te Cau Nguyen cho n Goi nam 2005 (phan II).

(Radio Veritas Asia 10/01/2005) - Quy v va cac ban than men. Trong muc thi s lan trc, Chua Nhat mung 9 thang Gieng nam 2005, chung ta a oc phan th I cua s iep, trong o TC Gioan Phaolo II a keu goi cac ban tre hay ra khi, hay cau nguyen e co the nhn thay Chua hien dien trong cuoc song va dan bc theo Ngai. Hom nay (10/01/2005), muc thi s xin oc tiep phan con lai cua S iep, trong o TC mi goi cac bac phu huynh, cac nha giao duc, cac linh muc, nhng anh ch em tan hien va cac giao ly vien, hay chu toan trach vu hng dan gii tre tren con ng tien en s thanh thien. TC a viet nh sau trong s iep cua ngai:

 

Tha cac bac lam cha me than men,

tha cac nha giao duc kito,

va ca anh em na, tha cac linh muc, tha anh ch em song i tan hien va cac giao ly vien than men,

Thien Chua a pho thac cho quy anh ch em trach vu ac biet hng dan gii tre tren con ng song thanh thien. Xin tat ca hay la nhng mau gng cho gii tre song trung thanh va quang ai vi Chua Kito. Xin hay khuyen khch cac ban tre ng do d ra khi, bang cach mau man ap tra li mi goi cua Chua. Ngai mi goi so ngi nay song i gia nh, so ngi khac song i tan hien hoac thi hanh tha tac vu linh muc. Xin hay giup nhng ngi tre biet phan biet au la con ng cua ho, va biet tr thanh nhng ngi ban ch that cua Chua Kito va la nhng o e that cua ngai. Khi nhng ngi ln tin Chua biet lam cho dung mao Chua Kito c nhn thay,  bang nhng li noi va gng sang cua ho, th nhng ngi tre se san sang hn e on nhan s iep co tnh cach oi hoi cua Chua, mot s iep c ghi dau bi mau nhiem Thap Gia.

Xin ng quen rang ca trong thi ai hom nay, van con can co nhng linh muc thanh thien, can nhng tam hon hoan toan tan hien cho viec phuc vu Thien Chua! V the, toi muon lap lai ay mot lan na rang: ieu can thiet va khan cap la thiet lap mot chng trnh muc vu rong ln va co to chc chat che ve n goi, cho en tan cac giao x, cac trung tam giao duc, cac gia nh, va khi day mot suy t nghiem chnh hn ve nhng gia tr thiet yeu cua i song; nhng gia tr nay c the hien tron ven trong s ap tra ma moi ngi c mi goi thc hien e ap li Thien Chua mi goi, nhat la khi li mi goi nay oi hoi mot s hien dang hoan toan chnh ban than va nhng nang lc cua mnh cho cong cuoc Nc Chua. (Bc vao ngan nam mi, so 46).

Va vi cac ban tre chung con, Cha lap lai nhng li cua Chua Giesu: Hay ra khi! Khi e ngh lai li khuyen khch nay cua Chua, cha ong thi cung ngh en nhng li ma c  Maria, Me cua Chua, a noi vi nhng gia nhan tai Cana x Galile, nh sau: Hay lam ieu ngai truyen! (Gn 2,5). Cac ban tre chung con than men, Chua Giesu yeu cau chung con hay ra khi, va c N ong Trinh khuyen khch chung con ng do d theo Chua.

c chi, vi s nang cua li khan cau hien mau cua Me Maria, c vang len t khap ni tren mat at nay, li cau nguyen sot men dang len Thien Chua Cha tren tri, e xin cho co nhng th en lam mua (Mt 9,38). Xin Chua ban nhng linh muc sot sang va thanh thien cho moi cong oan Dan Chua. c nang bi y thc nay, chung ta hay chay en vi Chua Kito, linh muc thng pham, va chung ta hay noi vi Ngi vi long tin tng mi nh sau:

Lay Chua Giesu, Con Thien Chua, ni ngai co tron ven than tnh an ng.

Chua mi goi tat ca nhng ke a lanh nhan b tch Ra Toi hay ra khi, va tien bc tren con ng thanh thien.

Xin hay khi day ni tam hon ngi tre c muon tr nen nhng chng nhan cho sc manh cua tnh yeu Chua, gia long the gii ngay nay.

Xin hay o tran ay xuong tren cac ngi tre Thanh Than Chua, Thanh Than cua sc manh va s khon ngoan, ngo hau ho co kha nang kham pha s that tron ven ve chnh mnh va ve n goi rieng cua mnh.

Lay ang cu chuoc chung con, Chua c Thien Chua Cha sai xuong tran gian e mac khai tnh thng nhan t cua Thien Chua, xin hay ban cho giao hoi Chua co c nhng con ngi tre san sang ra khi, e the hien gia anh ch em s hien dien cua Chua, mot s hien dien canh tan va cu roi.

Lay c N ong Trinh rat thanh, Me cua ang cu chuoc, v hng dan an toan tren con ng tien ve Thien Chua va anh ch em; Me a lu gi nhng li Chua phan trong coi tham sau cua tam hon Me; vi li khan cau hien mau cua Me, xin hay nang cac gia nh va cac cong oan giao hoi, ngo hau cac gia nh, cac cong oan nay biet tr giup cho nhng ngui tre va cac thieu nien, biet ap lai cach quang ai li mi goi cua Chua. Amen.

 

T Castel Gandolfo, ngay 11 thang 8, nam 2004.

(An ky) Gioan Phaolo II, giao hoang

(ang The Dung chuyen dch Viet Ng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page