Thaùnh leã Phong Hieån Thaùnh
cho Chaân phöôùc Töû Ñaïo Edith Stein
vò thaùnh thöù 280
ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II toân phong

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùnh leã Phong Hieån Thaùnh cho Chaân phöôùc Töû Ñaïo Edith Stein, vò thaùnh thöù 280 ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II toân phong.

Tin Vatican (Apic 9/10/98): Leã phong Hieån Thaùnh cho Chaân Phöôùc Edith Stein, saùng Chuùa Nhaät 11 thaùng 10/1998, laø leã Phong Thaùnh laàn thöù 35 keå töø khi Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò keá vò thaùnh Pheâroâ taïi ngai toøa Roma, töùc trong voøng 20 naêm qua. Neáu tính theo con soá, thì taân Thaùnh Nöõ Töû Ñaïo EDITH STEIN, vôùi teân doøng laø Nöõ Tu Teâreâsa Beâneâdetta cuûa Thaäp Giaù, laø vò thaùnh thöù 280 ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II toân phong, trong soá naày 246 vò laø thaùnh töû ñaïo.

Ngoaøi con soá 280 vò thaùnh nam nöõ naày, chuùng ta coøn phaûi keå ñeán 805 vò ñöôïc phong Chaân Phöôùc, töùc baäc AÙ Thaùnh.

Nhö theá, ÑTC Gioan Phaoloâ II laø vò giaùo hoaøng ñaõ chieám kyû luïc trong vieäc phong Chaân Phöôùc vaø Hieån Thaùnh; toång soá caùc Thaùnh vaø AÙ Thaùnh maø caùc vò giaùo hoaøng tieàn nhieäm trong theá kyû 20 naày ñaõ toân phong laø 123 vò. Ñöùc Phaoloâ ñeä luïc ñaõ toân phong toång coäng 52 vò; Ñöùc Gioan 23, toân phong toång coäng 10 vò; Ñöùc Pioâ XII, ñaõ toân phong toång coïng 55 vò; Ñöùc Benoit XV, toân phong toång coäng 6 vò.

Töø Chuùa nhaät 11.10.98, Giaùo Hoäi coù theâm moät Vò Thaùnh môùi , coù theå noùi laø "khaùc thöôøng". Vò Thaùnh môùi naøy khoâng phaûi laø moät em nhoû sinh ra trong moät gia ñình Coâng Giaùo ñaïo ñöùc soát saéng, töø nhoû ñaõ haáp thuï ñöôïc moät neàn giaùo duïc Coâng Giaùo thuaàn tuùy vaø khi lôùn leân ñaõ muoán taän hieán cuoäc ñôøi ñeå phuïc vuï Thieân Chuùa, Giaùo Hoäi vaø caùc linh hoàn. Edith Stein, vò Thaùnh môùi cuûa Giaùo Hoäi , sinh trong gia ñình Do Thaùi, ñöôïc giaùo duïc hoaøn toaøn theo truyeàn thoáng Do Thaùi vaø khi lôùn leân ñaõ trôû neân moät ngöôøi voâ thaàn, moät trieát gia vaø nhôø ôn Chuùa, ñaõ trôû laïi Ñaïo Coâng Giaùo, vaøo tu Doøng Kín Carmel vaø sau cuøng laø moät Vò Töû Ñaïo. Naêm 1934, luùc maëc aùo Doøng Carmel Edith Stein nhaän teân laø Teâresa Benedicta Thaùnh Giaù.

Sinh naêm 1891 taïi Breslau, luùc ñoù thuoäc Ñöùc Quoác, nhöng nay laø WOCLAW, thuoäc Ba Lan, Edith Stein laø hoïc troø cuûa Trieát Gia thôøi danh hoài ñoù Edmund Husserl; ñaäu tieán só Trieát vaø sau ñoù trôû neân giaùo sö phuï taù beân caïnh Thaày cuûa mình: giaùo sö Husserl. Ham meâ tìm kieám chaân lyù, trong moät ñeâm muøa heø naêm 1921, sau khi ñoïc haïnh Thaùnh Teâreâsa Thaønh Avila ôû nhaø cuûa moät ngöôøi baïn, Edith Stein ñaõ khaùm phaù ra chaân lyù vaø trôû laïi Ñaïo Coâng Giaùo. Sau moät naêm, Edith Stein ñaõ laõnh ba bích tích khai taâm Kitoâ: Röûa Toäi, Theâm Söùc vaø Thaùnh Theå. Töø ñoù Edith Stein hieán thaân hoaøn toaøn cho Chuùa Kitoâ, cho Giaùo Hoäi, vaø naêm 1934, maëc aùo Doøng Kín Carmel. Naêm 1935, Edith Stein khaán taïm vaø sau ba naêm, khaán vónh vieãn. Töø ñoù, Edith Stein chæ lo chuyeân moät khoa hoïc maø thoâi: khoa hoïc cuûa Thaùnh Giaù: khoa hoïc naøy chæ coù theå hieåu saâu xa khi caûm nghieäm söùc naëng cuûa Thaùnh Giaù. Sau ñaây laø chöùng taù cuûa Cha Simeone, luùc laøm caùo thænh vieân cuûa vuï Phong Chaân Phöôùc cho Edith Stein: (Vuï Phong Chaân Phöôùc khoâng phaûi Hieån Thaùnh)

"Ngaøy 31 thaùng 12 naêm 1938, Teâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù xin ñöôïc di chuyeån sang Doøng Kín Echt ôû Hoøa Lan, vì khoâng muoán söï hieän dieän cuûa mình gaây haïi cho chò em trong Tu Vieän Koeln (thuoäc nöôùc Ñöùc) Nöõ Tu noùi vôùi Meï Beà treân Doøng: "Con gieo mình xuoáng bieån nhö Giona, tröôùc khi caû taàu bò ñaém". Ngaøy moàng 2.8.1942, nhö taát caû caùc ngöôøi Coâng Giaùo goác Do Thaùi soáng taïi Hoøa Lan, Nöõ Tu Teâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù bò baét caùch taøn nhaãn, bò keùo ra khoûi Tu Vieän vaø ñieäu ñeán Traïi Taäp Trung , vì hoï muoán baùo thuø vieäc caùc giaùm muïc Coâng Giaùo Hoøa Lan ñaõ can ñaûm leân tieáng phaûn ñoái chính thöùc choáng laïi caùc cuoäc baùch haïi ngöôøi Do Thaùi do Chính Phuû Nat Xít thöïc hieän. Chuùa Nhaät moàng 9.8.1942, Nöõ Tu Teâreâsa Benedicta bò saùt haïi trong phoøng hôi ngaït taïi Auschwitz. Teâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù ñaõ leân tôùi laàu thöù baåy cuûa toøa nhaø maø Thaùnh Teâreâsa thaønh Avila ñaõ taû , ñeå keát hôïp vôùi Baïn cuûa mình, Chuùa Gieâsu Kitoâ. Vaø ngaøy hoâm nay 11.10.1998, cuõng nhaèm chính ngaøy Edith Stein sinh ra caùch ñaây 107 naêm , Edith Stein ñöôïc vinh quang caû treân trôøi caû döôùi ñaát:

Edith Stein ñöôïc toân phong leân Baäc Hieån Thaùnh tröôùc söï hieän dieän cuûa hôn 30 ngaøn ngöôøi, ñeán töø nhieàu quoác gia theá giôùi, ñaëc bieät töø Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc , Ba Lan vaø Hoaø Lan, ba quoác gia coù lieân laïc maät thieát vôùi Vò Thaùnh môùi.

Cuøng ñoàng teá thaùnh leã Phong Hieån Thaùnh vôùi ÑTC coù 4 Hoàng Y: Ñöùc Hoàng Y Wetter, Toång Giaùm Muïc Muenchen und Freising - Ñöùc Hoàng Y Gulbinowicz, Toång Giaùm Muïc Wroclaw (xöa kia laø Breslau) - Ñöùc Hoàng Y Meisner, Toång Giaùm Muïc Koeln - Ñöùc Hoàng Y Macharski, Toång Giaùm M Krakow; 7 Toång Giaùm Muïc vaø Giaùm Muïc; vaø moät soá linh muïc thuoäc Doøng Carmel , trong soá naøy coù cha Beà Treân Toång Quyeàn.

Môû ñaàu thaùnh leã, ÑTC noùi: ".....Trong Thaùnh Leã hoâm nay chuùng ta cöû haønh haønh Söï Cheát vaø vieäc Soáng Laïi cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, chuùng ta cuõng chieâm ngöôõng chöùng taù do söï soáng vaø söï cheát cuûa Edtih Stein: Nöõ Tu Teâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù, ñeå laïi vaø vôùi loøng bieát ôn , duø bò che phuû bôûi söï buoàn phieàn vì nhôù ñeán nhöõng khuûng khieáp cuûa vieäc tieâu dieät vaø cuûa caùi cheát taøn baïo ñaõ gaây neân cho anh chò em chuùng ta , chuùng ta neâu cao chöùng taù cuûa ngöôøi Nöõ Töû Israel vaø cuûa Doøng Carmel naøy, nhö göông saùng cho Giaùo Hoäi thaùnh thieän vaø Coâng Giaùo . Caùi cung baén cuûa nhöõng ngöôøi huøng cöôøng ñaõ bò beû gaãy, Söï Soáng maïnh hôn söï cheát".

Ngay ñaàu baøi giaûng, ÑTC ñaõ muoán nhaéc laïi nieàm vui cuûa ngaøi khi toân phong Edith Stein leân baäc Chaân Phöôùc naêm 1987, trong chuyeán vieáng thaêm muïc vuï taïi Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc. Hoâm nay ñaây, moät laàn nöõa, ngaøi tuyeân boá chöùng taù can ñaûm maø Edith Stein ñaõ neâu cao trong ñôøi soáng vaø nhaát laø vôùi caùi cheát vaø, do ñoù , ngaøi muoán kính nhôù, vôùi söï toân troïng saâu xa, taát caû nhöõng ai ñaõ cheát trong traïi taäp trung Auschwitz. ÑTC noùi:

"Töø nay trôû ñi, trong khi cöû haønh vieäc kính nhôù Vò Thaùnh Nöõ môùi , chuùng ta khoâng theå khoâng nhôù ñeán naêm naøy qua naêm khaùc caû vuï saùt haïi nhöõng ngöôøi Do Thaùi ( Shoah) , caùi chöông trình taøn baïo cuûa vieäc tieâu dieät caû moät daân toäc, tieâu dieät maïng soáng cuûa töøng trieäu, trieäu anh chò em Do Thaùi. Xin Thieân Chuùa haõy laøm cho khuoân maët cuûa Ngöôøi chieáu doïi treân anh chò em naøy vaø ban cho hoï ôn bình an". ÑTC noùi tieáp: "Moät laàn nöõa, Vì tình yeâu Thieân Chuùa vaø nhaân loaïi, toâi leân tieáng tha thieát: ñöøng bao giôø taùi phaïm toäi aùc nhö vaäy nöõa, ñoái vôùi baát cöù nhoùm chuûng toäc naøo, daân toäc naøo, maàu da naøo trong baát cöù goùc trôøi naøo cuûa Traùi ñaát naøy! Lôøi keâu leân cuûa toâi ñöôïc göûi ñeán moïi nguôøi nam, nöõ thieän chí , ñeán taát caû nhöõng ai caûm thaáy mình hôïp nhaát trong Chuùa Kitoâ, Ngoâi Lôøi Thieân Chuùa nhaäp theå. Taát caû chuùng ta phaûi lieân ñôùi vôùi nhau trong tieáng keâu naøy: phaåm giaù con ngöôøi bò ñe doïa".

Sau khi keâu goïi giôùi treû , ñeå hoï ñöøng quan nieäm ñôøi soáng nhö cöûa môû ra cho moïi löïa choïn , baát phaân toát xaáu, ÑTC nhaéc laïi raèng Thaùnh Teâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù ñaõ ñi ñeán vieäc hieåu raèng: Tình yeâu Chuùa Kitoâ vaø söï töï do cuûa con ngöôøi lieân keát vôùi nhau, bôûi vì tình yeâu vaø chaân lyù coù moät moái quan heä maät thieát töï beân trong con ngöôøi.Vieäc tìm kieám chaân lyù vaø vieäc bieåu loä chaân lyù trong tình yeâu khoâng töông phaûn nhau. Traùi laïi, chaân lyù hieåu raèng caû hai lieân heä vôùi nhau. ÑTC noùi tieáp: "Trong thôøi ñaïi chuùng ta, chaân lyù thöôøng bò laãn loän vôùi yù kieán cuûa ña soá. Hôn nöõa thaønh tín ñöôïc phoå bieán laø: phaûi duøng chaân lyù choáng laïi tình yeâu vaø tình yeâu choáng laïi chaân lyù. Nhöng chaân lyù vaø tình yeâu caàn ñeán nhau, khoâng theå töông phaûn nhau".

Trong baøi giaûng , ÑTC chaøo thaêm caùc ñoaøn haønh höông ñeán Roma, caùch rieâng caùc ngöôøi thuoäc gia ñình Stein, ñaõ muoán ñeán Roma trong dòp vui möøng naøy. Ngaøi chaøo thaêm caùc ñaïi dieän coäng ñoàng Carmel, nay trôû neân gia ñình thöù hai ñoái vôùi Teâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù. Sau ñoù, ÑTC chaøo thaêm phaùi ñoaøn chính thöùc cuûa Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc, do Thuû Töôùng saép maõn nhieäm Helmut Kohl höôùng daãn. Cuøng vôùi phaøi ñoaøn chính phuû, ÑTC chaøo thaêm oâng thò tröôûng Thaønh Phoá Koeln (nôi Edith Stein hoïc vaø tu doøng) . Sau caùc phaùi ñoaøn Ñöùc Quoác, ÑTC chaøo thaêm phaùi ñoaøn chính thöùc cuûa Coäng Hoøa Ba Lan, do thuû töôùng Jerzy Buzek, caàm ñaàu. Roài ngaøi chaøo thaêm caùc phaùi ñoaøn haønh höông ñeán töø Breslau, (Wroclaw, sinh quaùn cuûa Edith Stein), Koeln, Muenster, Spira, Krakow vaø Bielsko-Zywiec, do caùc giaùm muïc vaø linh muïc höôùng daãn.

ÑTC keát thuùc Thaùnh Leã troïng theå baèng ñoïc Kinh Truyeàn Tin. Ngaøi môøi goïi moïi ngöôøi nhìn leân Ñöùc Maria nhö Thaùnh Nöõ Edith Stein ñaõ laøm. Ngaøi xin Thaùnh Nöõ baàu cöû nôi Meï Maria ñeå moãi ngöôøi bieát ñaùp laïi caùch can ñaûm ôn goïi cuûa mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page