Toøa Thaùnh Vatican
leân tieáng caûi chính tin ñoàn
veà vieäc chuaån bò phong thaùnh
cho coâ Anne Frank

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toøa Thaùnh Vatican leân tieáng caûi chính tin ñoàn veà vieäc chuaån bò phong thaùnh cho coâ Anne Frank.

Tin Roma (Apic 4/02/99): Saùng thöù Tö 3/02/99 vöøa qua, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñaõ traû lôøi caâu hoûi cuûa haõng tin Apic, vaø xaùc nhaän raèng hieän khoâng coù moät döï aùn naøo ñeå chuaån bò phong thaùnh cho coâ Anne Frank, ñaõ cheát trong traïi Taäp Trung taïi Bergen-Belsen, vaøo thaùng 3 naêm 1945. Tröôøng hôïp cuûa coâ Anne Frank hoaøn toaøn khaùc vôùi tröôøng hôïp cuûa nöõ tu Edith Stein. Nöõ tu Edith Stein, tuy laø nguôøi Do Thaùi, nhöng ñaõ trôû laïi vôùi vôùi ñöùc tin Coâng Giaùo, trong khi coâ Anne Frank vaãn trung thaønh vôùi nieàm tin Do Thaùi Giaùo cuûa coâ. Tröôùc khi bò baét vaøo traïi Taäp Trung, Coâ Anne Frank ñaõ cuøng vôùi gia ñình troán taïi Amsterdam trong voøng hai naêm, vaø trong voøng hai naêm naày, coâ ñaõ vieát taäp Nhaät Kyù noåi tieáng.

Tin ñoàn veà vieäc chuaån bò laøm aùn phong thaùnh cho coâ Anne Frank ñeán töø moät baøi ñaêng trong nhaät baùo "HA'ARETZ" xuaát baûn taïi Israel. Baøi baùo naày noùi veà vai troø cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò trong nhöõng lieân laïc Do Thaùi-Kitoâ, vaø ñaõ ñöa tin raèng Toøa Thaùnh Vatican coù yù ñònh laäp aùn chuaån bò phong thaùnh cho coâ Anne Frank, gioáng nhö tröôøng hôïp ñaõ phong thaùnh cho nöõ tu Edith Stein, vaø phong Chaân Phöôùc cho Ñöùc Hoàng Y Stepinac, ngöôøi bò toá caùo laø ñaõ coäng taùc vôùi Ñöùc Quoác Xaõ taïi Croat.

Vì theá, phoøng baùo chí Toøa Thaùnh ñaõ leân tieáng hoâm thöù Tö vöøa qua, ngaøy 3 thaùng 2/1999, ñeå caûi chính tin ñoàn naày vaø xaùc ñònh tröôøng hôïp khaùc nhau giöõa Edith Stein vaø Anne Frank. Boä Phuïng Töï cuûa Toøa Thaùnh Vatican, ñaõ laøm vieäc töø nhieàu naêm qua, ñeå thöïc hieän mong öôùc cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò, thaønh laäp danh saùch taát caû nhöõng ai ñaõ cheát töû ñaïo vì nieàm tin toân giaùo cuûa mình trong theá kyû 20 naày, khoâng phaân bieät vò ñoù laø ngöôøi Coâng Giaùo hay ngoaøi Coâng Giaùo. Coù theå vieäc laøm naày ñaõ gaây ra hieåu laàm vaø tin ñoàn cho raèng Toøa Thaùnh chuaån bò phong thaùnh cho coâ Anne Frank.


Back to Radio Veritas Asia Home Page