Kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 11/10/98
sau thaùnh leã phong Hieån Thaùnh
cho Chaân Phöôùc Edith Stein

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 11/10/98:

Anh chò em raát thaân meán,
Chuùng ta keát thuùc buoåi cöû haønh long troïng naày vôùi lôøi kinh Truyeàn Tin. Chuùng ta haõy nhìn veà Meï Maria vôùi ñoâi maét cuûa vò Taân Thaùnh Nöõ Edith Stein. Khi chieâm ngaém maàu nhieäm daâng Chuùa trong ñeàn thaùnh, thaønh nöõ ñaõ ghi nhaän nhö sau: Khi Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh ñem treû Gieâsu ñeán Ñeàn Thôø, thì Meï ñöôïc nghe lôøi tieân tri loan baùo laø moät löôõi göôm seõ ñaâm thaâu qua taâm hoàn Meï... Ñaây laø lôøi loan baùo veà cuoäc thöông khoù, veà cuoäc chieán giöõa aùnh saùng vaø boùng toái, moät cuoäc chieán ñaõ ñöôïc bieåu loä tröôùc maùng coû Chuùa roài!"

Thaùnh Nöõ Teâreâsa Benedetta cuûa Thaäp Giaù hieåu raèng maùng coû vaø thaäp giaù laø hai ñieàu ñöôïc lieân keát chaët cheõ vôùi nhau. YÙ thöùc noäi taâm naày ñaõ chuaån bò cho thaùnh nöõ böôùc vaøo trong moái töông quan hoøa hôïp saâu xa vôùi Meï Maria. Thaùnh Nöõ ñaõ vieát veà Meï Maria nhö sau: "Ñôøi soáng cuûa Meï Maria laø: soáng trong caàu nguyeän tröôùc nhan Thieân Chuùa, laø yeâu thöông Ngaøi vôùi heát taâm hoàn, laø khaån caàu aân suûng cuûa Chuùa treân ñoaøn daân toäi loãi vaø daâng hieán chính mình ñeå ñeàn buø cho daân; nhö laø ngöôøi toâi tôù cuûa Chuùa, Meï Maria soáng chuù yù ñeán moïi haønh vi cöû chæ cuûa Chuùa." Thaùnh Nöõ Edith Stein, ngöôøi con cuûa daân toäc Do Thaùi, ñaõ noùi veà Meï Maria nhö vaäy vaø duø khoâng yù thöùc veà vieäc naày, thaùnh nöõ ñaõ vaïch ra chöông trình soáng cho söï choïn löïa cuûa mình. Chuùng ta haõy xin taân Thaùnh Nöõ khaån caàu vôùi Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh cho chuùng ta, ngoõ haàu moãi ngöôøi chuùng ta ñöôïc ôn ñaùp laïi ôn goïi rieâng cuûa mình moät caùch can ñaûm.

"Trong thaùnh nöõ Töû Ñaïo Teâreâsa Benedetta cuûa Thaäp Giaù, bieát bao ñieåm khaùc bieät gaëp nhau vaø ñöôïc giaûi quyeát trong an hoøa. Toâi khaån xin Thaùnh Nöõ caàu nguyeän cuøng Thieân Chuùa cho taát caû nhöõng ai töø khaép nôi ñeán ñaây ñeå döï leã Phong Thaùnh cho thaùnh nöõ. Toâi xin phoù thaùc cho lôøi caàu nguyeän cuûa Thaùnh Nöõ, taát caû nhöõng ai ñang phaûi chòu ñau khoå vì leõ coâng chính vaø phaåm giaù con ngöôøi."

Toâi xin chaøo taát caû nhöõng ngöôøi ñoàng höông BaLan cuûa toâi, nhöõng ai ñeán hieän dieän nôi ñaây cuõng nhö nhöõng ai theo doõi bieán coá qua ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình. Toâi vui möøng vôùi anh chò em trong ngaøy naày, trong ñoù chuùng ta coù theå möøng leã phong thaùnh cho Edith Stein, töùc thaùnh nöõ Tereâsa Benedetta cuûa Thaäp Giaù, töû ñaïo taïi Auschwitz. Toâi nhôù laïi raèng vaøo naêm 1982, cuõng trong thaùng 10, taïi chính nôi ñaây, toâi ñaõ phong hieån thaùnh cho Massimiliano Maria Kolbe. Toâi luoân xaùc tín raèng hai vò thaùnh töû ñaïo cuûa Auschwitz seõ höôùng daãn chuùng ta ñeán töông lai. Ngaøy hoâm nay, Toâi yù thöùc roõ raøng raèng ngöôøi ta ñang töø töø ñoùng laïi moät ñieàu gì ñoù. Toâi caûm taï Thieân Chuùa vì taát caû nhöõng ñieàu naày, vaø toâi vui loøng vì loøng suøng kính thaùnh nöõ Edith Stein ñang lôùn leân vaø ñöôïc phoå bieán caøng ngaøy caøng hôn taïi queâ höông BaLan chuùng ta. Ngôïi khen Chuùa Gieâsu Kitoâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page