Edith Stein
coù theå ñöôïc coâng nhaän laø tieán só Hoäi Thaùnh
vaø laø quan thaày cuûa phong traøo môùi
beânh vöïc quyeàn bình ñaúng cuûa phuï nöõ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Edith Stein coù theå ñöôïc coâng nhaän laø tieán só Hoäi Thaùnh vaø laø quan thaày cuûa phong traøo môùi beânh vöïc quyeàn bình ñaúng cuûa phuï nöõ (New Feminism)?

 Roma - (Zenit 19/5/2000) - Thaùnh Edith Stein, ñoàng quan thaày cuûa AÂu Chaâu vôùi thaùnh Brigida cuûa Thuïy Ñieån vaø Thaùnh Catherine thaønh Siena, cuõng coù theå ñöôïc coâng nhaän laø Tieán Só Hoäi Thaùnh.

 Tin naøy ñaõ ñöôïc linh muïc Abelardo Lobato, giaùm ñoác Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Thaùnh Toma taïi Roma, loan baùo nhaân moät buoåi thuyeát trình taïi Hoäi Nghò Quoác Teá veà chuû ñeà "Moät Phong Traøo môùi veà Nöõ Quyeàn cho moät Thieân Nieân Kyû Môùi" (A New Feminism for a New Millenium), do Hoïc Vieän Giaùo Hoaøng "Nöõ Vöông Caùc Thaùnh Toâng Ñoà" (Regina Apostolorum) ñöùng ra toå chöùc.

 Theo linh muïc Lobato, coâng vieäc daãn tôùi vieäc nhìn nhaän thaùnh Edith Stein laø tieán só Hoäi Thaùnh ñang ñöôïc xuùc tieán. Cha noùi nhö sau: "Cuøng vôùi Simone de Beauvoir vaø Simone Weil, Edith Stein laø moät trong nhöõng phuï nöõ laãy löøng nhaát cuûa theá kyû 20, ñöôïc noåi tieáng qua nhöõng tö töôûng saùng taïo, taøi trí veà trieát hoïc vaø söï quan taâm ñoái vôùi vaán ñeà cuûa phuï nöõ. Trong nhöõng naêm vöøa qua, ba yeáu toá naøy ñaõ ñöa tôùi vieäc Edith Stein ñöôïc coâng nhaân laø vò töû ñaïo, phong chaân phöôùc, vaø sau cuøng ñöôïc phong thaùnh vaø trôû thaønh ñoàng quan thaày AÂu Chaâu. Giôø ñaây chuùng ta ñang tieán tôùi vieäc coâng nhaân Thaùnh nöõ laø Tieán Só Hoäi Thaùnh, moät vinh döï maø cho tôùi nay chæ coù 3 ngöôøi phuï nöõ khaùc ñöôïc giaùo hoäi ban taëng, ñoù laø: Thaùnh Catarina thaønh Siena, Thaùnh Teâreâsa thaønh Avila vaø Thaùnh Theâreâsa thaønh Lisieux".

 Cha Labato xaùc nhaän raèng vieäc coâng nhaân thaùnh Edith Stein laø Tieán Só Hoäi Thaùnh caàn phaûi coù thôøi gian, taát caû ñeàu tuøy thuoäc nôi Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin. Tuy nhieân, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ baøy toû söï uûng hoä cuûa ngaøi vaø ñaõ yeâu caàu Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin tìm hieåu ñeå xaùc ñònh xem coù theå coâng nhaän nhaø trieát hoïc vaø thaàn hoïc naøy laø Tieán Só Hoäi Thaùnh hay khoâng? Neáu ñieàu naøy trôû thaønh hieän thöïc, thì qua ñoù, giaùo hoäi coâng giaùo nhìn nhaän raèng nhöõng tö töôûng cuûa thaùnh Edith Stein laø ñoùng goùp noåi baät vaø hieäu löïc trong moïi thôøi ñaïi giuùp ñaøo saâu hieåu bieát vaø lieân laïc giöõa maàu nhieäm cuûa Thieân Chuùa vôùi ñôøi soáng Kitoâ. Thaùnh Edith Stein ñöôïc sinh ra trong moät gia ñình Do Thaùi vaøo naêm 1891, ñaäu tieán só trieát vaøo naêm 1916, moät ñieàu hieám coù ñoái vôùi moät phuï nöõ vaøo thôøi ñoù. Sau khi ñoïc tieåu söû cuûa Teâreâsa thaønh Avila, Edith Stein theo ñaïo coâng giaùo; vaø gia nhaäp doøng Cameâlite ôû Cologne beân Ñöùc vôùi teân doøng laø Theâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù. Giöõa luùc cuoäc baùch haïi ngöôøi Do Thaùi töø Ñöùc Quoác Xaõ ngaøy moät khoác lieät hôn, vì lyù do an toaøn, Edith Stein di chuyeån sang Hoøa Lan, nhöng cuõng khoâng thoaùt khoûi maät vuï Ñöùc. Ngaøy 2 thaùng 8 naêm 1942, Edith Stein bò coâng an maät vuï Ñöùc baét vaø ñöa tôùi traïi taäp trung Auschwitz ngaøy 7 cuøng thaùng. Hai ngaøy sau, cuøng vôùi moät soá tuø nhaân khaùc, Edith Stein bò gieát cheát trong loø hôi ngaït.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page