Buoåi hoøa nhaïc
taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI
ñeå möøng Vò Thaùnh môùi: Edith Stein
vaø möøng 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buoåi hoøa nhaïc taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ñeå möøng Vò Thaùnh môùi: Edith Stein vaø möøng 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Vatican - 12.10.98 - Chieàu Chuùa Nhaät 11.10.98, taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI naèm trong noäi thaønh Vatican, Ñaøi Phaùt Thanh noåi tieáng cuûa Coäng Hoøa Lieân Bang. ñaõ toå chöùc buoåi hoøa nhaïc, ñeå möøng Vò Thaùnh môùi Edith Stein vaø möøng 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Buoåi hoøa nhaïc keát thuùc baèng kinh Taï Ôn ("Te Deum") cuûa moät ngöôøi ñoàng höông noåi tieáng cuûa ÑTC, nhaïc sö Krzysztof Penderecki, ñaõ soaïn vaø ñieàu khieån caùch ñaây ñuùng 20 naêm, ñeå möøng Ñöùc Karol Wojtyla ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng.

Sau buoåi hoøa nhaïc, trong dieãn vaên caûm ôn, ÑTC nhaéc laïi caâu thôøi danh cuûa Thaùnh Nöõ Edith Stein: "Coù nhöõng hoaøn caûnh trong ñoù ngöôøi ta hieãu nhau maø khoâng caàn lôøi noùi". Lôøi naøy noùi leân roõ raøng baûn chaát thieát yeáu cuûa ca nhaïc, cuûa ngheâï thuaät, khi ñöôïc trình dieãn vôùi nhöõng taâm tình cao thöôïng cuûa taâm trí con ngöôøi, thì khoâng caàn ñeán lôøi noùi ñeå laøm cho ngöôøi khaùc hieåu.

Sau ñoù, ÑTC chaøo thaêm taát caû caùc ngöôøi tham döï buoåi hoøa nhaïc: Tröôùc heát laø nhöõng nguôøi Ñöùc, ñoàng höông cuûa Vò Thaùnh môùi (goác Do Thaùi, nhöng sinh soáng taïi Ñöùc), ñeán Roma tham döï Leã Phong Hieån Thaùnh; ÑTC cuõng chaøo thaêm nhieàu ñaïi dieän cuûa daân toäc Do Thaùi. Edith Stein, duø ñaõ trôû laïi Ñaïo Coâng Giaùo, nhöng khoâng bao giôø caét ñöùt moái lieân keát thaân maät vôùi daân toâïc mình. Chaøo thaêm caùc nguôøi khaùc, ÑTC nhaéc laïi raèng: cuõng nhö ñeå theo doõi vôùi ích lôïi moät cuoäc hoøa nhaïc, cuõng vaäy, ñeå hieåu chöông trình cuûa Thieân Chuùa veà moãi moät ngöôøi, caàn phaûi coù söï laéng nghe chuù yù. Edith Stein laø göông maãu cho chuùng ta vaø laø vò höôùng daãn trong vieäc laéng nghe Thieân Chuùa". ÑTC noùi: "Veà chöông trình maàu nhieäm cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi thieáu nöõ naøy, caû coâ nöõa tröôùc heát chæ caûm thaáy nhöõng tieáng vang leû teû vaø yeáu ôùt, nhö moät ñieäu nhaïc vang leân trong xa xoâi. Trong tröôøng cuûa Thaùnh Giaù, tieáng vang doäi naøy hoøa hôïp vôùi nhau vaø trôû neân cuoäc hoøa aâm trong taâm hoàn. Nhôø lôøi baàu cöû cuûa Thaùnh Nöõ, öôùc gì ñôøi soáng cuûa chuùng ta ñöôïc bieán ñoåi thaønh moät cuoäc hoøa aâm nhòp nhaøng ñeå ca ngôïi vinh danh Thieân Chuùa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page