Toå chöùc Do Thaùi
töôûng nhôù naïn nhaân Ñöùc Quoác Xaõ
leân aùn vieäc phong Thaùnh cho
Nöõ Chaân Phöôùc Edith Stein

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toå chöùc Do Thaùi töôûng nhôù naïn nhaân Ñöùc Quoác Xaõ leân aùn vieäc phong Thaùnh cho Nöõ Chaân Phöôùc Edith Stein.

(AFP 11/10/98) - Jerusalem - Chuùa Nhaät 11/10/98, chuû tòch toå chöùc Töôûng Nhôù ngöôøi Do Thaùi naïn nhaân cuûa Ñöùc Quoác Xaõ, oâng Efraim Zuloff ñaõ maïnh meõ leân aùn vieäc phong thaùnh cho Edith Stein, ngöôøi goác Do Thaùi, cuøng ngaøy ÑTC Gioan Phaoloâ II chuû söï leã phong thaùnh naøy taïi Roma.

Haõng thoâng taán AFP ñaõ trích thuaät lôøi cuûa oâng Zuloff nhö sau: "Vieäc giaùo hoäi Coâng Giaùo choïn moät ngöôøi goác Do Thaùi theo ñaïo Coâng Giaùo, nhö laø bieåu töôïng cuûa cuoäc dieät chuûng quaû laø ñieàu gaây tai tieáng (scandalous) vaø ñau buoàn. Laïi tai tieáng hôn nöõa, khi cuoäc phong thaùnh naøy chæ xaûy ra vaøi ngaøy, sau leã phong chaân phöôùc cho Ñöùc Hoàng Y Stepinac, cöïu Toång Giaùm Muïc Zagreb, moät nhaân vaät ñoàng loõa trong cuoäc saùt haïi haøng traêm ngaøn ngöôøi Do Thaùi, ngöôøi du muïc vaø ngöôøi Serbi".

Vieäc Phong Thaùnh cuûa Edith Stein, noùi chung, ñaõ laøm cho ngöôøi Do Thaùi, baát maõn bôûi vì hoï cho raèng, thaùnh Edith Stein vaãn laø ngöôøi goác Do Thaùi vaø söï kieän vò thaùnh naøy boû Do Thaùi Giaùo ñeå theo ñaïo Coâng Giaùo, laø ñieàu khoâng quan troïng. Beân caïnh ñoù, ngöôøi Do Thaùi cuõng lo ngaïi raèng leã phong thaùnh cuûa Edith Stein seõ laø moät böôùc theâm nöõa tieán tôùi vieäc "Kitoâ giaùo hoùa" cuoäc dieät chuûng, cuoäc dieät chuûng maø trong ñoù 6 trieäu ngöôøi Do Thaùi bò saùt haïi. OÂng Tullia Zavi, moät laõnh tuï coäng ñoaøn Do Thaùi taïi Italy ñaõ baøy toû caûm nghó nhö sau: "Söï kieän moät soá ngöôøi Do Thaùi theo ñaïo Coâng Giaùo, chieáu theo luaät Nuremburg cuûa Ñöùc Quoác Xaõ, khoâng thay ñoåi goác Do Thaùi cuûa nhöõng ngöôøi naøy. Vì theá khoâng theå noùi laø hoï töû ñaïo vì ñöùc tin Coâng Giaùo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page