Nhöõng Hoaït Ñoäng
cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II
trong naêm 1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng Hoaït Ñoäng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong naêm 1998.

Naêm 1998, toaøn Giaùo Hoäi Coâng Giaùo möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ÑTC (1978-1998). Moät bieán coá lôùn trong lòch söû cuûa moät Trieàu Giaùo Hoaøng. Vôùi 20 naêm treân Toøa Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø Vò Giaùo Hoaøng quaûn trò Giaùo Hoäi laâu nhaát cuûa theá kyû 20 naøy: Ñöùc Thaùnh Pio X, 1903-1914: (11 naêm) - Ñöùc Benedicto XV, 1914-1922 (8 naêm) - Ñöùc Pio XI, 1922-1939 (17 naêm) - Ñöùc Pio XII, 1939-1958 (19 naêm) - Ñöùc Gioan XXIII, 1958-1963 (5 naêm) - Ñöùc Phaoloâ VI, 1963-1978 (15 naêm) - Ñöùc Gioan Phaoloâ I, töø ngaøy 26.VIII ñeán 28.IX.1978 (33 ngaøy) - Ñöùc Gioan Phaoloâ II, töø ngaøy 16.X.1978 tôùi nay. Ñöùc Gioan Paholoâ II cuõng laø moät trong caùc Vò Giaùo Hoaøng quaûn trò Giaùo Hoäi laâu hôn caû trong lòch söû Giaùo Hoäi.

Tuy tuoåi ñaõ cao, ÑTC vaãn hoaït ñoäng haàu nhö hoài coøn treû. Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, ñöùng ñaàu Vieän Hoàng Y, noùi: "ÑTC laøm heát caùc vieäc nhö thöôøng, nhöng vôùi möùc ñoä chaäm raûi hôn". Nhìn laïi nhöõng hoaït ñoäng trong naêm 1998, vöøa keát thuùc, chuùng ta thaáy lôøi quaû quyeát cuûa Ñöùc Hoàng Y Gantin khoâng sai söï thaät.

03 thaùng Gieâng 1998: ÑTC vieáng thaêm ngöôøi daân bò naïn ñoäng ñaát taïi mieàn Umbria vaø Marche (ñoïc laø Markeâ): ngaøi tôùi thaêm caùc xaõ bò thieät haïi naëng neà hôn caû: Annifo, Cesi vaø Assisi.

12 thaùng Gieâng 1998: tieáp Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh ñeán chuùc möøng Naêm môùi. Cho tôùi luùc naøy coù 170 phaùi boä Ngoaïi Giao caïnh Toøa Thaùnh.

15 thaùng Gieâng 1998: Vieáng thaêm Thò Xaõ Roma vaø Ban Haønh Chaùnh cuûa Thò Xaõ do lôøi môøi cuûa OÂng Thò Tröôûng Francesco Rutelli.

21-26 thaùng Gieâng 1998: vieáng thaêm muïc vuï Coäng Hoøa Cuba vaø gaëp Chuû Tòch Fidel Castro. Moät chuyeán vieáng thaêm lòch söû, töø nhieàu naêm öôùc mong vaø chuaån bò. Chuyeán vieáng thaêm naøy ñaõ thay ñoåi tình hình toân giaùo, chính trò, xaõ hoäi vaø kinh teá cuûa Coäng Hoøa Cuba treân bình dieän quoác gia cuõng nhö treân bình dieän quoác teá. Cuba daàn daàn thoaùt khoûi caûnh coâ laäp.

01 thaùng Hai 1998: vieáng thaêm moät gia ñình thuoäc giaùo xöù Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu ôû khu phoá Prati (Roma) trong chöông trình nhöõng naêm Giaûng Ñaïi Phuùc chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Giaùo Phaän thuû ñoâ.

21 thaùng Hai 1998: Hoäi nghò Hoàng Y thöù baåy cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng ñeå boå nhieäm 20 Vò Hoàng Y môùi (vôùi 2 vò in pectore).

21-23 thaùng Ba 1998: Vieáng thaêm muïc vuï Nigeria - toân phong Cha Cyprian Michael Iwene Tansi, Doøng Trappiste, leân baäc Chaân Phöôùc. Vò Thaùnh ñaàu tieân cuûa Chaâu Phi (khoâng phaûi Thaùnh Töû Ñaïo).

19 thaùng Tö ñeán 14 thaùng Naêm 1998: Khoùa hoïp rieâng cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÙ. Trong leã khai maïc, ÑTC loan baùo ñaõ môøi hai vò Giaùm Muïc Trung Quoác tham döï Khoùa Hoïp, nhöng Baéc Kinh khoâng cho pheùp ñeán Roma. Hai vò ñaõ göûi ñieän vaên caûm ôn ÑTC vaø baøy toû söï hieäp thoâng vôùi caùc vò tham döï Khoùa Hoïp.

21 thaùng Naêm 1998: dieãn vaên cho caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc YÙ. Thöïc ra, vì laø Giaùm Muïc Roma, ÑTC cuõng laø Vò Giaùo Chuû cuûa Giaùo Hoäi YÙ.

23-24 thaùng Naêm 1998: vieáng thaêm muïc vuï Giaùo Phaän Vercelli vaø Torino: kính vieáng Khaên Lieäm Thaùnh, ñöôïc ñaët laïi trong nhaø thôø chính toøa sau vuï hoûa hoaïn.

30 thaùng Naêm 1998: gaëp gôõ caùc Phong Traøo vaø Hoäi Ñoaøn Giaùo Hoäi töø khaép theá giôùi tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

12 thaùng Saùu 1998: Tieáp kieán chuû tòch Arafat vaø nhaø caàm quyeàn Palestine.

19-21 thaùng Saùu: vieáng thaêm muïc vuï AÙo Quoác - toân phong ba Ñaày Tôù Chuùa: Jalob Kern (linh muïc) Restituta Kafka (Nöõ Tu) vaø Anton Maria Schwartz (linh muïc) leân baäc Chaân Phöôùc.

30 thaùng Saùu 1998: coâng boá Motu proprio (Töï Saéc) "Ad tuendam fidem" (baûo veä ñöùc tin) , ñeå ghi vaøo Boä Giaùo Luaät Giaùo Hoäi Latinh vaø Ñoâng Phöông maáy khoaûn luaät veà "Professio fidei" (baûn vaên môùi veà tuyeân xöng ñöùc tin).

07 thaùng Baåy 1998: Toâng Thö "Dies Domini" (Ngaøy cuûa Chuùa) veà vieäc tham döï thaùnh leã Ngaøy Chuùa Nhaät vaø Ngaøy Leã Troïng.

08-23 thaùng Baåy 1998: nghæ heø taïi Lorenzago di Cadore vaø Chuùa Nhaät 19.7.1998, vieáng thaêm xaõ Borno. sinh quaùn cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Re, ngöôøi coäng taùc tröïc tieáp cuûa ÑTC taïi Phuû Quoác Vuï Khanh. Borno cuõng laø nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Phaoloâ VI, khi chöa laøm Giaùo Hoaøng.

23 thaùng Baåy 1998: Coâng boá Motu proprio (Töï Saéc) "Aposrtolos suos" veà baûn chaát thaàn hoïc vaø phaùp lyù cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc.

18-20 thaùng Chín 1998: Vieáng thaêm muïc vuï giaùo phaän Chiavari vaø Brescia - taïi Brescia, ÑTC chuû söï thaùnh leã toân phong Ñaày Tôù Chuùa Giuseppe Tovini, giaùo daân, leân baäc Chaân Phöôùc vaø keát thuùc leã kyû nieäm 100 naêm sinh nhaät Ñöùc Phaoloâ VI (1897-1998).

02-04 thaùng Möôøi 1998: vieáng thaêm muïc vuï Coäng Hoøa Croat vaø toân phong Ñöùc Hoàng Y Alojzije Stepinac, töû ñaïo döôùi cheá ñoä coäng saûn Tito, leân baäc Chaân Phöôùc.

13 thaùng Möôøi 1998: Toân phong Nöõ Chaân Phöôùc Töû Ñaïo Edith Stein leân baäc Hieån Thaùnh.

15 thaùng Möôøi 1998: Coâng boá Thoâng Ñieäp "Fides et Ratio" (thoâng ñieäp thöù 13 cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng) veà moái lieân heä giöõa ñöùc tin vaø lyù trí. Moät vaên kieän ñaõ ñöôïc suy tö vaø chuaån bò trong nhieàu naêm. Ñaây laø quaø taëng quí baùu ÑTC göûi caùch rieâng cho giôùi trí thöùc, caùc trieát gia, dòp kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng.

18 thaùng Möôøi 1998: Chuû söï thaùnh leã vaø caùc nghi möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng vaø 40 naêm Giaùm Muïc.

20 thaùng Möôøi 1998: vieáng thaêm chính thöùc Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ OÂng Oscar Luigi Scalfaro taïi Ñieän Quirinale.

13 thaùng Möôøi Moät 1998: vieáng thaêm Ñaïi hoïc "Luiss-Guido Carli" ôû Roma vaø ñöôïc Ban Quaûn Trò, Ban Giaùo Sö vaø sinh vieân ñoùn tieáp raát noàng haäu.

22 thaùng möôøi moät ñeán 12 thaùng Möôøi Hai 1998: Khoùa Hoïp ñaëc bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu Ñaïi Döông. Ngoaøi Thaùnh Leã khai maïc vaø beá maïc, ÑTC hieän dieän trong taát caû caùc phieân hoïp chung.

29 thaùng Möôøi Moät 1998: coâng boá vaø trao Toâng Saéc "Incarnationis mysterium" (Maàu nhieäm Nhaäp Theå) veà Khai Maïc Naêm Thaùnh 2000.

07 thaùng Möôøi Hai 1998: göûi thö göûi cho caùc coâng nhaân Thaønh Phoá Roma.

08 thaùng Möôøi Hai 1998: Leã Ñöùc Meï voâ nhieãm nguyeân toäi: Thaùnh leã troïng theå trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ cho Ñaïi Hoäi toaøn quoác laàn thöù 10 cuûa Coâng Giaùo Tieán Haùnh YÙ. Kính vieáng vaø caàu nguyeän beân Ñaøi Ñöùc Meï voâ nhieãm taïi Quaûng Tröôøng Spagna - Kính vieáng Ñöùc Meï "Salus populi Romani" (söï cöùu roãi cuûa Daân Roma) trong Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû.

10 thaùng Möôøi Hai 1998: Göûi Söù Ñieäp cho OÂng Toång Thö Kyù Lieân Hieäp Quoác nhaân dòp möøng kyû nieäm 50 naêm Baûn Tuyeân Chung veà nhaân quyeàn (1948-1998).

15 thaùng Möôøi Hai 1998: Coâng boá Söù Ñieäp Ngaøy theá giôùi caàu nguyeän cho Hoøa Bình.

22 thaùng Möôøi Hai 1998: Tieáp Giaùo Trieàu vaø Giaùo Phaän Roma ñeán chuùc möøng Leã Giaùng Sinh vaø Naêm Môùi 1999.

Ñeâm 24 thaùng Möôøi Hai 1998: Chuû söï Thaùnh Leã Giaùng Sinh trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ vôùi söï tham döï cuûa Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh. Tröa Leã Giaùng Sinh: ñoïc Söù Ñieäp vaø ban Pheùp Laønh troïng theå "Urbi et Orbi" (cho Thaønh Roma vaø cho Theá Giôùi).

Chieàu 31 thaùng Möôøi Hai 1998: Chuû söï Leã Nghi haùt Kinh Chieàu vaø Kinh Te Deum (Taï Ôn) taïi nhaø thôø Thaùnh Inhaxio de Loyola oû trung taâm Roma.

Coøn nhieàu hoaït ñoäng khaùc, nhö Tuaàn Thaùnh - Chuû söï Leã Nghi Ñaøng Thaùnh Giaù taïi Hí tröôøng Colosseo - Caùc buoåi vieáng thaêm muïc caùc giaùo xöù Roma - Caùc buoåi tieáp kieán chung vaø tieáp kieán rieâng daønh cho caùc Vò Quoác Tröôûng, Thuû Töôùng, caùc Ñaïi Söù caïnh Toøa Thaùnh, caùc nhaân vaät chính trò, vaên hoùa, kinh teá, vaø caùc nhoùm tham döï caùc Ñaïi Hoäi quoác gia, quoác teá, vaø Toång Coâng Hoäi caùc Doøng Tu Nam, Nöõ - caùc leã nghi Phong Chaân Phöôùc khaùc ñöôïc cöû haønh taïi Vatican... chuùng toâi khoâng nhaéc ñeán trong baøi naøy. Ñoïc baûn thoáng keâ veà caùc hoaït ñoäng trong naêm 1998, chuùng ta thaáy roõ ÑTC khoâng giaûm bôùt coâng vieäc, caùch rieâng caùc chuyeán vieáng thaêm quoác teá: trung bình moãi naêm boán hay naêm laàn. Trong naêm 1998, ngaøi ñaõ thöïc hieän 4 chuyeán vieáng thaêm quoác teá: Cuba, Nigeria, AÙo Quoác vaø Coäng Hoøa Croat. Trong naêm 1999, cho tôùi luùc naøy, hai chuyeán vieáng thaêm ñaõ ñöôïc aán ñònh: Vaøo cuoái thaùng Gieâng 1999 naøy, ÑTC seõ vieáng thaêm Mexico, ñeå keát thuùc vaø coâng boá Vaên Kieän Haäu - Thöôïng Hoäi Ñoàng veà Chaâu Myõ vaø sau ñoù ngaøi vieáng thaêm Toång Giaùo phaän Saint-Louis (Hoa Kyø).


Back to Radio Veritas Asia Home Page