THÁNG MƯỜI HAI

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 03: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục

Ngày 04: Thánh Gioan Ðamascenô, linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày 06: Thánh Nicôlao, Giám Mục

Ngày 07: Thánh Ambrôsiô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày 08: Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 11: Thánh Ðamasô I, Giáo Hoàng

Ngày 12: 1. Thánh Gioanna Phanxica đệ Chantal, nữ tu

                2. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa, y sĩ

Ngày 13: Thánh Lucia, đồng trinh nữ đạo

Ngày 14: Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày 18: Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thầy giảng; Phêrô Trương Văn Ðường, thầy giảng và Phêrô Vũ Văn Truật, thầy giảng

Ngày 19: Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, thầy giảng; Ða Minh Bùi Văn Úy, Tôma Nguyễn Văn Ðệ, Augustinô Nguyễn Văn Mới và Stêphanô Nguyễn Văn Minh, giáo dân

Ngày 21: 1. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh

                2. Thánh Phêrô Trương Văn Thi và Anrê Trần An Dũng, linh mục
Ngày 23: Thánh Gioan Kenty, linh mục

Ngày 25: Lễ Giáng Sinh

Ngày 26: Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi

Ngày 27: Thánh Gioan, tông đồ thánh sử

Ngày 28: Các thánh anh hài tử đạo

Ngày 29: Thánh Tôma Baecket, Giám Mục tử đạo

Ngày 31: Thánh Silvestrê I, Giáo Hoàng

 
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright (C) 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page