Ngày 11 Tháng Mười Hai

Thánh Ðamasô I, Giáo Hoàng (305-384)

 

Thánh Ðamasô sinh tại La Mã vào khoảng năm 305. Năm 366, sau khi Ðức Thánh Cha Liberiô băng hà, Hội Thánh phải trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng do tình hình chính trị tạo nên. Chính trong hoàn cảnh khó khăn này, thầy phó tế Ðamasô được bầu lên ngôi Giáo Hoàng.

Vừa lên cầm quyền, ngài đem hết tài lực ra để ổn cố Giáo Hội, cổ vũ việc học hỏi Sách Thánh, đặc biệt ngài đã ủy thác cho thánh Hiêronimô dịch bản Thánh Kinh ra La ngữ. Ngài còn tổ chức lại phụng vụ, phổ biến việc đọc và hát thánh vịnh trong toàn Giáo Hội. Ðồng thời cũng thúc đẩy việc khảo cứu và tôn sùng các thánh tử đạo.

Ngoài những công việc cải tổ trên, ngài còn phải đương đầu với các bè rối đang tàn phá Giáo Hội bấy giờ, nhất là phái Ariô. Trong cuộc chiến đấu với đối phương, ngài luôn tỏ ra giàu lòng quảng đại, rộng lượng tha thứ nên đã thức tỉnh được nhiều người lầm lạc trở về. Trong công đồng chung ở Constantinople, ngài được coi như chiến lũy của Ðức Tin vì thái độ cương quyết đối với các bè rối.
Thánh Ðamasô tạ thế năm 384, hưởng thọ 80 tuổi.

 


Back to Home