Thống Kê Dân Số của
các Tôn Giáo lớn trên thế giới

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Số tín hữu Công giáo 2019 gia tăng 1 tỷ 345 triệu

Thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáo tính đến cuối năm 2015

Thống kê năm 2015 Số tín hữu Công giáo trên thế giới gia tăng

Thống kê năm 2014 của Giáo hội Công giáo

Niên giám Toà Thánh 2016 và Niên giám Thống kê Giáo hội 2014

Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2013

Công bố thống kê của Giáo Hội Công Giáo năm 2013

Thống kê Giáo Hội Công giáo năm 2012

Vài con số thống kê về Giáo Hội Công Giáo trên thế giới trong năm 2004

Niên Giám Giáo Hội Công Giáo Năm 2003

Niên Giám Giáo Hội Công Giáo Năm 2002

Vài con số thống kê về Giáo Hội Công Giáo trên thế giới trong năm 2002

Thống kê con số tu sĩ Giáo Hội Công giáo trên thế giới trong năm 2002

Niên Giám Giáo Hội Công Giáo Năm 2001

Thống Kê Dân Số Các Tôn Giáo Trên Thế Giới Năm 1999

 


Back to Home