Giaùm Muïc Tibuù beân Colombia
Ñöùc Cha Quintero Diaz
laø naïn nhaân baét coùc
cuûa phieán quaân Giaûi Phoùng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home