Giaùm Muïc Tibuù beân Colombia
laø naïn nhaân baét coùc cuûa phieán quaân
Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Nhaân Daân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùm Muïc Tibuù beân Colombia laø naïn nhaân baét coùc cuûa phieán quaân Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Nhaân Daân.

(Zenit 25/08/99) - Colombia (Bogota) - Moät nhoùm phieán quaân nhoû cuûa Colombia, ñöôïc goïi laø Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Nhaân Daân, ñaõ leân tieáng xaùc nhaän laø hoï ñaõ baét coùc Ñöùc Cha Jose Quintero, Giaùm Muïc Tibuù, naèm veà phía Ñoâng Baéc Colombia, giaùp giôùi Venezuela, hoâm ngaøy 15 thaùng 8/1999.

Moät trong caùc laõnh tuï cuûa nhoùm phieán quaân naøy, teân laø Alberto, cho caùc nguoàn tin cuûa Colombia bieát laø Ñöùc Cha Quintero ñang naèm trong tay cuûa hoï vaø khoâng bao laâu nöõa, hoï seõ tieát loä lyù do taïi sao hoï baét coùc Ñöùc Cha Quintero. OÂng Alberto ñaûm baûo laø söùc khoûe cuûa vò Giaùm Muïc Tibuù vaãn bình thöôøng vaø ngaøi ñöôïc ñoái xöû töû teá.

Tröôùc khi toå chöùc phieán quaân vöøa noùi leân tieáng thöøa nhaän traùch nhieäm, chính quyeàn Colombia khoâng bieát roõ, ai laø keû ñaõ baét coùc Ñöùc Cha Quintero.


Back to Radio Veritas Asia Home Page