Giaùo Hoäi Colombia
môû chieán dòch caàu nguyeän
cho vieäc giaûi phoùng Ñöùc Cha Quintero Diaz,
bò du kích quaân baét coùc hoâm 15.08.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Colombia môû chieán dòch caàu nguyeän cho vieäc giaûi phoùng Ñöùc Cha Quintero Diaz, bò du kích quaân baét coùc 15.08.99 vöøa qua.

Nueva Pamplona - 27.08.99 - Haõng thoâng taán quoác teá Fides vöøa loan tin: Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Colombia cho môû chieán dòch trong caû nöôùc veà caàu nguyeän, ñeå cöùu vaõn vaø giaûi phoùng Ñöùc Cha Cha Joseù de Jesus Quintero Diaz, Giaùm Muïc giaùo phaän Tivuø, bò du kích quaân baét coùc ngaøy 15.08.99 vöøa qua trong mieàn Santander. Ñöùc Cha Gustavo Martinez Frias, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Nueva Pamplona, trong khi môøi goïi caùc tín höõu tham döï tích cöïc chieán dòch caàu nguyeän, öôùc mong Ñöùc Cha Quintero choùng ñöôïc trôû veà vôùi coäng ñoàng giaùo phaän cuûa ngaøi. Cha Elovo Mora, Giaùm Quaûn giaùo phaän Cucuta, nhaéc laïi cho caùc phe tranh chaáp raèng: Giaùo Hoäi luoân luoân tìm caùch laøm trung gian ñeå ñem laïi hoøa bình maø thoâi, khoâng coù moät tham voïng naøo caû.

Ngaøy 18.08.99 vöøa qua, ÑTC ñaõ nhaéc laïi lôøi keâu goïi cuûa ngaøi veà hoøa giaûi taïi Colombia. Ngaøi baøy toû söï gaàn guõi thieâng lieâng vaø lôøi caàu nguyeän cuûa ngaøi ñoái vôùi taát caû caùc naïn nhaân cuûa caùc vuï baét coùc vaø ngaøi öôùc mong caùc phe lieân luïy toân troïng quyeàn thaùnh thieâng cuûa söï soáng con ngöôøi, tieáp tuïc tieán trình hoøa bình vaø baûo ñaûm vieäc aùp duïng quyeàn nhaân ñaïo.

Ngaøy 22.08.99 vöøa qua, chính phuû Colombia chính thöùc yeâu caàu traû töï do cho Ñöùc Cha Quintero Diaz, ñoàng thôøi taùi xaùc nhaän raèng: hoøa bình khoâng theå ñaït ñöôïc baèng nhöõng vuï taán coâng vaø vi phaïm nhaân quyeàn. Veà nhöõng ngöôøi lieân luïy trong vuï baét coùc Ñöùc Cha Quintero Diaz. Nhaø caàm quyeàn coi ñaây laø traùch nhieäm cuûa "Quaân ñoäi giaûi phoùng quoác gia" (Esercito di liberzione nazionale (ELN), vì hoï ñaõ baét coùc Ñöùc Cha Quintero thaùng 9 naêm 1997 vaø traû töï do cho ngaøi sau 16 ngaøy giam giöõ. Nguoàn tin chính thöùc cho bieát theâm: Ñöùc Giaùm muïc hieän ôû trong tay moät nhoùm du kích quaân taùch khoûi Quaân Ñoäi giaûi phoùng quoác gia. Muïc ñích baét coùc Ñöùc Cha laø ñeå gaây söï chuù yù vaø nhö vieäc göûi moät söù ñieäp cho chính phuû qua Ñöùc Giaùm Muïc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page