Chính phuû Colombia
ñang thöông löôïng vôùi caùc phieán quaân
veà vieäc traû töï do cho Ñöùc Cha Quintero

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phuû Colombia ñang thöông löôïng vôùi caùc phieán quaân veà vieäc traû töï do cho Ñöùc Cha Quintero.

(CNS, Zenit 3/09/99) - Colombia (Bogota) - OÂng Victor Ricardo, giaùm ñoác vaên phoøng Cao UÛy veà hoøa bình cuûa Colombia ñaõ baét ñaàu tieáp xuùc vôùi moät laõnh tuï phieán quaân ñang bò giam tuø ñeå thöông löôïng veà vieäc traû töï do cho Ñöùc Cha Jose De Jesus Quintero, Giaùm Muïc Tibu.

Ñöùc Cha Quintero bò baét coùc töø ngaøy 15 thaùng 8/1999 vöøa qua. Toå chöùc phieán quaân coù teân laø Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Nhaân Daân, chính thöùc thöøa nhaän hoï ñaõ baét coùc Ñöùc Cha. Laõnh tuï cuûa toå chöùc naøy laø oâng Francisco Caraballo ñang bò giam tuø. OÂng Caraballo ñaõ ñöôïc cung caáp phöông tieän ñeå oâng coù theå lieân laïc tröïc tieáp vôùi caùc phieán quaân ñang caàm giöõ Ñöùc Cha Quintero. Moät uûy ban trung gian, bao goàm ñaïi dieän cuûa caùc Giaùm Muïc Colombia, Lieân Hieäp Quoác vaø Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû, cuõng vöøa ñöôïc thaønh laäp ñeå xuùc tieán vieäc thöông löôïng traû töï do cho Ñöùc Cha Quintero. Trong khi ñoù, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia ñaõ tuyeân boá toå chöùc moät tuaàn leã cho hoøa giaûi vaø hoøa bình, töø ngaøy 6 ñeán ngaøy 12 thaùng 9/1999 vôùi chuû ñeà: "Cho Kyû Nguyeân Môùi, Hoøa Bình laø ñieàu coù theå ñaït ñöôïc". Muïc ñích cuûa tuaàn leã naøy laø ñeå giuùp ngöôøi daân Colombia tìm laïi nieàm hy voïng veà moät giaûi phaùp oân hoøa cho cuoäc tranh chaáp giöõa quaân ñoäi chính phuû Columbia vaø caùc phieán quaân, keùo daøi töø nhieàu thaäp nieân qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page