Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Colombia
leân tieáng keâu goïi traû töï do
cho Ñöùc Cha Jose Quintero

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Colombia leân tieáng keâu goïi traû töï do cho Ñöùc Cha Jose Quintero.

Tin Bogota (Zenit 18/08/99): Trong moät tuyeân ngoân chính thöùc, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alberto Giraldo Jaramillo, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia, ñaõ leân tieáng keâu goïi haõy traû töï do ngay cho Ñöùc Cha Jose Quintero, Giaùm Muïc cuûa giaùo phaän TIBU, vöøa bò moät nhoùm du kích quaân baét coùc.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Alberto, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø cuõng laø Toång Giaùm Muïc Medellin, xaùc nhaän vieäc töø boû moïi hình thöùc baïo löïc, baát luaän töø ñaâu tôùi.

Ñöùc Cha Jose Quintero, ñaõ bò baét coùc hoâm chieàu ngaøy 15 thaùng 8/1999, ñang khi laùi xe treân ñoaïn ñöôøng töø El TARRA ñeán TIBU, bôûi moät nhoùm ngöôøi vuõ trang töï xöng laø thuoäc nhoùm du kích Simon Bolivar. Ñaây laø laàn thöù hai, Ñöùc Cha Jose QUINTERO bò baét coùc. Laàn thöù nhaát, Ñöùc Cha Jose Quintero bò nhoùm Quaân Ñoäi Giaûi Phoùng Quoác Gia baét coùc vaøo ngaøy 24 thaùng 11 naêm 1997, ñang luùc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ Chaâu dieãn ra taïi Roma. Ñöùc Cha ñöôïc traû töï do 16 ngaøy sau ñoù. vaø laàn thöù hai, Ñöùc Cha Jose Quintero bò baét coùc laø hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua, ngaøy 15 thaùng 8/1999.

Caùc Linh Muïc vaø Giaùo Daân giaùo phaän TIBU cuõng ñaõ coâng boá lôøi yeâu caàu haõy traû töï do ngay cho Ñöùc Cha, vaø nhaän ñònh raèng vieäc baéc coùc Ñöùc Cha Jose Quintero, khoâng nhöõng xuùc phaïm ñeán caù nhaân Ñöùc Cha, maø coøn xuùc phaïm ñeán toaøn theå coäng ñoaøn giaùo phaän TIBU nöõa.

Phaàn Ñöùc Thaùnh Cha, trong buoåi tieáp kieán chung saùng thöù Tö vöøa qua, 18 thaùng 8/1999, Ngaøi cuõng ñaõ leân tieáng xin traû töï do ngay cho Ñöùc Cha Jose Quintero, vaø yeâu caàu moïi phe nhoùm ñang xung ñoät vôùi nhau haõy toân troïng quyeàn thaùnh thieâng cuûa söï soáng con ngöôøi, tieáp tuïc cuoäc thöông thuyeát hoøa bình vaø aùp duïng nhöõng quy luaät nhaân ñaïo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page