Ñöùc Cha Jose De Jesus Quintero
Giaùm Muïc Colombia ñöôïc traû töï do

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Cha Quintero Diaz, beân Colombia, ñaõ ñöôïc traû töï do sau 35 ngaøy bò baét coùc.

Tibuø - 20.09.99 - Luùc 12 giôø Chuùa Nhaät 19.09.99 vöøa qua, Du Kích Quaân cuûa quaân ñoäi nhaân daân giaûi phoùng Colombia ñaõ traû thöï do cho Ñöùc Cha Joseù de Jesuùs Quintero Diaz, giaùm muïc giaùo phaän Tibuø, bò baét coùc ngaøy 15 thaùng 8/1999, Leã Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi, trong khi töø moät giaùo xöù trôû veà Toøa Giaùm Muïc Tibuø. Vieäc traû töï do cho Ñöùc Giaùm Muïc ñöôïc ñaøi truyeàn hình quoác gia truyeàn tröïc tieáp loan tin, vì moät nhoùm nhaân vieân cuûa ñaøi truyeàn hình cuøng vôùi ñaïi dieän Chính Phuû vaø Giaùo Hoäi coù maët taïi ñòa ñieåm ñaõ ñöôïc hai beân thoûa thuaän, ñeå ñoùn tieáp Ñöùc Cha Quintero Diaz. Ñöùc Giaùm Muïc ñöôïc moät nhoùm ngöôøi che maët trao laïi cho UÛy Ban goàm nhaân vieân Chính Phuû vaø Giaùo Hoäi. Nhoùm naøy giaûi thích lyù do cuûa vieäc baét giöõ Ñöùc Cha Qunitero Diaz: vì hoï muoán löu yù chính phuû veà nhöõng vuï taán coâng môùi ñaây cuûa quaân ñoäi trong mieàn naøy.

Vôùi vieäc traû töï do, Ñöùc Cha Quintero Diaz keát thuùc kinh nghieäm bò baét coùc laàn thöù hai. Naêm 1992 ngaøi ñaõ bò baét coùc vaø giam giöõ trong 20 ngaøy. Laàn naøy 35 ngaøy. Du Kích Quaân ñaët ñieàu kieän ñeå traû töï cho Ñöùc Cha Quintero Diaz: ngaøi phaûi ra ñi khoûi mieàn naøy. Ñöùc Giaùm Muïc traû lôøi: Ñaây laø ñieàu kieän khoâng theå thöïc hieän ñöôïc. Chæ mình ÑTC maø thoâi môùi coù quyeàn quyeát ñònh veà vieäc muïc vuï cuûa toâi taïi Tibuø cho ñeán luùc naøo. Vì theá, toâi seõ tieáp tuïc söù vuï cuûa toâi nhö moät coâng daân vaø nhö moät giaùo só . Ñöôïc hoûi ñaõ laøm nhöõng gì trong 35 ngaøy bò giam giöõ, Ñöùc Cha Quintero Diaz traû lôøi: Toâi ñaõ cöû haønh nhieàu thaùnh leã. Roài toâi daønh thì giôø suy gaãm caùc thaùnh vònh vaø toâi ñaõ coá gaéng thích nghi vôùi nhöõng hoaøn caûnh, ñeå coù theå soáng coøn". 35 ngaøy naøy, töø 15.08.99 ñeán luùc ñöôïc traû töï do, khoâng phaûi laø nhöõng ngaøy deã daøng.

(Reuters 19/09/99) - Colombia (Bogota) - Hoâm Chuùa Nhaät (19/09/99), haõng thoâng taán Reuters cho bieát, caùc phieán quaân thuoäc Quaân Ñoäi giaûi Phoùng Nhaân Daân Colombia, ñaõ traû töï do cho Ñöùc Cha Jose De Jesus Quintero, Giaùm Muïc Tibuø.

Ñöùc Cha Quintero bò caùc phieán quaân baét coùc caùch ñaây hôn moät thaùng. Baûn tin noùi raèng, caùc phieán quaân ñaõ thaû ngaøi taïi moät ñòa ñieåm gaàn nôi maø hoï ñaõ baét coùc ngaøi. Cho tôùi luùc naøy, toå chöùc phieán quaân naøy cuõng chöa noùi roõ hoï baét coùc Ñöùc Cha Quintero vì lyù do gì, hay coù ñieàu kieän naøo ñi keøm vôùi vieäc traû töï do naøy cho Ñöùc Cha hay khoâng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page