Synod of Bishops

Khoa Hop Thong Thng lan th 13

Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

(t ngay 07 en 28/10/2012)

 

Cac ngh phu tham d Khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc the gii

ve chu e "Tai truyen giang Tin Mng e thong truyen c Kito".

 


 

Con ngi ngay nay s hai tng lai

S iep Thng Hoi ong Giam Muc the gii gi Cong oan Dan Chua

Thanh le ket thuc Thng Hoi ong Giam Muc the gii lan th XIII

Dien van ng khau cua TC be mac khoa lam viec cua THGM 13

Cong bo S iep Thng Hoi ong Giam Muc the gii th 13

Hoan lai chuyen i cua Phai oan Toa Thanh tai Siria

Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc ngay 22 thang 10 nam 2012

Bai Suy Niem Cua TC Bien c 16 Y Ngha Cua Tin Mng

Gii thieu D thao S iep Thng HGM 13 gi Cong oan Dan Chua

Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc ngay 19 thang 10 nam 2012

c Cha Nguyen Nang tham gia phai oan Toa Thanh tham Siria

Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc ngay 16 thang 10 nam 2012

Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc ngay 15 thang 10 nam 2012

Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc ngay 12 va 13 thang 10 nam 2012

c Thanh Cha tiep kien va dung ba vi cac ngh phu

Sinh hoat Thng Hoi ong Giam Muc XIII

Thng Hoi ong Giam Muc tiep tuc vi phien nhom toan the th 2 va 3

Phien hop th I cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th 13

TC ton phong hai Tien S Hoi Thanh va khai mac THGM the gii

Gii thieu Thng Hoi ong Giam muc ve Tan Phuc am hoa

400 ngi tham d Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th 13

TC pho thac Nam c Tin va Thng HGM 13 cho c Me Loreto


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page