Ðức Maria Trong Tân Ước

Tác Giả: Linh Mục Augustin George

Người dịch: Giáo Sư Nguyễn Ðăng Trúc

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Maria là Nữ Tì Tuyệt Vời. Mẹ Chỉ Biết:

Ðón Nhận Chúa Giêsu, Thực Hiện Chúa Giêsu, Cho Chúng Ta Chúa Giêsu.

Ðó Là Vai Trò Duy Nhất Và Cao Cả Của Mẹ.


 

Quyển 1: Tin Mừng Thời Thơ Ấu Chúa Theo Luca I-2

Lời Giới Thiệu

Dẫn Nhập: Ðặt vấn đề

1. Phần nhất: Những khó khăn nơi các bản Tin Mừng

2. Phần hai: Truyền tin

3. Phần ba: Viếng thăm và bài ca ngợi Magnificat

Quyển 2: Ðức Maria trong Tân Ước

Dẫn Nhập

4. Phần bốn: Lời rao giảng của các Tông Ðồ

5. Phần năm: Ðức Maria trong thời hình thành các bản Tin Mừng

6. Phần sáu: Các bản Tin Mừng thời thơ ấu của Chúa

7. Phần bảy: Các bản Tin Mừng của Gioan

 

Centre de recherches religieuses

André de Phú Yên

(C) Copy Right by Ðịnh Hướng Tùng Thư

13 g rue de l'ILL, F. 67116 Reichstett, France

Tái Bản 2004

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page