Tóm Lược Lịch Sử

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Giáo Hội Việt Nam với hồ sơ 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam là cả một kho tàng châu báu của dân tộc Việt Nam, tiềm tàng chứa đựng cái gì là tinh hoa của Ðạo Thiên Chúa hơn ba thế kỷ đã được truyền bá trên khắp giang sơn đất Việt: Ðức Tin thuần tuý, Ðức Tin sắt đá, Ðức Tin nồng nàn quảng đại của Tổ Tiên Việt Nam. 117 vị Thánh Tử Ðạo là 117 đoạn lịch sử oai hùng riêng biệt, không ai giống ai, trừ một điểm: ai cũng chết oanh liệt, làm chứng cho Ðức Tin.


1. Tóm Lược Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

2. Sự Nghiệp Truyền Giáo tại Việt Nam

* Công Cuộc Truyền Giáo Của Hai Giám Mục Tiên Khởi Tại Giáo Hội Việt Nam

* Giáo hội Việt Nam tri ân vị Giám Mục truyền giáo đầu tiên Ðức Cha Lambert de la Motte

* Vị Tôi Tớ Chúa Ðức Cha Pierre Lambert De La Motte và Tiến Trình Xin Phong Thánh

* Ðức Cha Francois Pallu Người lữ hành can trường trên đường truyền giáo

* Tinh thần truyền giáo của Ðức Cha Francois Pallu

3. Giáo Hội Việt Nam Những thời kỳ bị bách hại

* Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

4. Thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam

5. Giáo Hội Việt Nam dưới thời chế độ Cộng Sản

* Giáo Hội Việt Nam với 3 Giáo Tỉnh Hà Nội Huế Sàigòn

* Danh Sách Các Hồng Y Tổng Giám Mục và Giám Mục Việt Nam

* Tổng kết Giáo Hội Việt Nam trong năm 1996

* Thống kê tình hình Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000

* Cha Giuse Trần Bá Hạnh người linh mục tài hoa khiêm tốn hiền hòa 13 năm tù không án

* Những Vị Tử Ðạo của Việt Nam trong thời đại mới

6. Giáo Hội Việt Nam dưới thời hậu Cộng Sản

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page