Tóm Lược Lịch Sử

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Giáo Hội Việt Nam với hồ sơ 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam là cả một kho tàng châu báu của dân tộc Việt Nam, tiềm tàng chứa đựng cái gì là tinh hoa của Ðạo Thiên Chúa hơn ba thế kỷ đã được truyền bá trên khắp giang sơn đất Việt: Ðức Tin thuần tuý, Ðức Tin sắt đá, Ðức Tin nồng nàn quảng đại của Tổ Tiên Việt Nam. 117 vị Thánh Tử Ðạo là 117 đoạn lịch sử oai hùng riêng biệt, không ai giống ai, trừ một điểm: ai cũng chết oanh liệt, làm chứng cho Ðức Tin.


1. Tóm Lược Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

2. Sự Nghiệp Truyền Giáo tại Việt Nam

3. Giáo Hội Việt Nam Những thời kỳ bị bách hại

* Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

4. Thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam

5. Giáo Hội Việt Nam dưới thời chế độ Cộng Sản

* Giáo Hội Việt Nam với 3 Giáo Tỉnh Hà Nội Huế Sàigòn

* Danh Sách Các Hồng Y Tổng Giám Mục và Giám Mục Việt Nam

* Tổng kết Giáo Hội Việt Nam trong năm 1996

* Thống kê tình hình Giáo Hội Việt Nam trong năm 2000

* Những Vị Tử Ðạo của Việt Nam trong thời đại mới

6. Giáo Hội Việt Nam dưới thời hậu Cộng Sản

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page