117 Vietnamese Martyrs

117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

 

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Trong chương trình cải tạo Thế Giới đang bị vật chất hóa và đưa thế giới trở về Thiên Chúa, Ðức Gioan Phaolô II vẫn nuôi hoài bão trình bày cho từng lớp người và trong trường hợp có thể, cho cả từng quốc gia, từng miền, một hay nhiều vị Thánh mô phạm, một hay nhiều vị Thánh sinh trưởng tại chỗ, quen thuộc với nền văn hóa và các phong tục địa phương. Từ trên cao các vị Thánh, đủ mọi mầu da sắc tộc, như những ngọn đèn trời soi chiếu, như những tấm gương linh động sẽ kêu gọi, sẽ thúc đẩy và cổ võ con người thời nay trở về nếp sống đạo đức xứng đáng với danh nghĩa người con Thiên Chúa.

Hồ sơ 117 vị Tử Ðạo Việt Nam là cả một kho tàng châu báu của Giáo Hội Việt Nam, tiềm tàng chứa đựng cái gì là tinh hoa của Ðạo Thiên Chúa hơn ba thế kỷ đã được truyền bá trên khắp giang sơn đất Việt: Ðức Tin thuần tuý, Ðức Tin sắt đá, Ðức Tin nồng nàn quảng đại của Tổ Tiên Việt Nam. 117 vị Tử Ðạo là 117 đoạn lịch sử oai hùng riêng biệt, không ai giống ai, trừ một điểm: ai cũng chết oanh liệt, làm chứng cho Ðức Tin.


 

Danh sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Tiểu Sử Và Chân Dung 118 Vị Anh Hùng Tử Ðạo Tại Việt Nam

Andrew Dung Lac and Companions

Giáo Hội Việt Nam Những thời kỳ bị bách hại và những sắc chỉ cấm đạo

Niềm Tin sắt đá và đức tính kiên cường chịu đựng của các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Những Phép Lạ nhờ lời cầu bầu của các Thánh TÐ VN được Tòa Thánh công nhận

Nhìn lại Ðại Lễ Phong Hiển Thánh 117 Vị Tử Ðạo Việt Nam năm 1988

Một vài chi tiết liên quan đến việc tôn phong Hiển Thánh

Chân Phước Tử Ðạo Thầy Giảng Anrê Phú Yên

 

Kinh Cầu Xin Cùng Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Những Bài Ðọc Lời Chúa Trong Thánh Lễ Thánh Các Thánh Tự Ðạo Việt Nam (24/11)

Bài Suy Niệm Tin Mừng Ngày Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam (24/11)

Bài giảng của Ðức Gioan Phaolô II trong Thánh lễ tôn phong 117 Thánh tử đạo Việt Nam

Lời Nguyện Giáo Dân Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 1 (24/11)

Lời Nguyện Giáo Dân Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 2 (24/11)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page