Khóa Họp thường niên năm 1999
Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
11~16/10/1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Back to Radio Veritas Asia Home Page