Tường thuật
Thánh Lễ phong Hiển Thánh
cho Nữ Chân Phước Edith Stein

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page