Cuộc Chiến Tranh Vi Trùng

Giữa Nhân Loại của thế kỷ 21

với Dịch Bệnh của Hội Chứng SARS

 

Nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh 2003

tại nhà thờ Chánh Tòa Hongkong

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Hồng Kông trở lại sinh họat bình thường sau kỳ khủng hoảng của SARS

Những hình ảnh đáng chú ý trong cuộc chiến chống lại Dịch Bệnh SARS

Tổng số người bị  nhiễm Hội Chứng SARS

Linh Mục tình nguyện đến ban Bí Tích Xức Dầu cho những bệnh nhân SARS

Báo cáo của Ðài Loan về những lứa tuổi dễ bị lây nhiễm Hội Chứng SARS

Hội Chứng SARS Ðe Dọa Những Cuộc Hành Hương Tại Trung Quốc

Sơ đồ lan truyền dịch bệnh SARS trên thế giới

Vi khuẩn Coronavirus của SARS có thể sống sót ngoài cơ thể trong nhiều ngày

Bảng liệt kê về điều kiện và môi trường phát triển của dịch bệnh SARS

Nguyễn Thị Mến người sống sót sau cơn sốt tấn công của SARS

Dịch bệnh của Hội Chứng SARS truyền lan khắp thế giới bằng cách nào

Hội Chứng SARS Ðe Dọa Chương Trình Mục Vụ Tuần Thánh Tại Hồng Kông

 


Back to Home Page