Radio Veritas Asia

ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Chng Trnh Phung Vu Li Chua

nam B (2008-2009)

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- e nghe chng trnh Phung Vu Li Chua, xin ban a chuot vao hang ch co ch Nghe... va bam nut chuot tay trai.

- Quy v cung co the download nhng chng trnh Phung Vu Li Chua vao trong computer cua quy v, bang cach a chuot vao hnh (), roi bam nut chuot tay phai va chon "save target as...". Sau o quy v co the nghe lai off-line t trong computer cua quy v bat c luc nao ma khong can phai noi mang.


 

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 2 Mua Chay Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 1 Mua Chay Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 1 Mua Chay Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 7 Mua Thng Nien Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 7 Mua Thng Nien Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 6 Mua Thng Nien Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 6 Mua Thng Nien Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 5 Mua Thng Nien Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 5 Mua Thng Nien Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 4 Mua Thng Nien Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 4 Mua Thng Nien Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 3 TN Le Thanh Phaolo Tr Lai  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 3 TN Le Thanh Phaolo Tr Lai  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 2 Mua Thng Nien Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 2 Mua Thng Nien Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat Le Chua Giesu Chu Phep Ra Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat Le Chua Giesu Chu Phep Ra Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat Le Hien Linh Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat Le Hien Linh Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat Le Thanh Gia Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat Le Thanh Gia Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 4 Mua Vong Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 4 Mua Vong Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 3 Mua Vong Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 3 Mua Vong Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 2 Mua Vong Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 2 Mua Vong Nam B  (download)

Nghe Phung Vu Li Chua ngay Chua Nhat 1 Mua Vong Nam B  (download)

Nghe Suy Niem Li Chua ngay Chua Nhat 1 Mua Vong Nam B  (download)

 

Chng Trnh Phung Vu Li Chua Nam A (2007-2008)

Chng Trnh Phung Vu Li Chua Nam C (2006-2007)

Chng Trnh Phung Vu Li Chua Nam B (2005-2006)

Chng Trnh Phung Vu Li Chua Nam A (2004-2005)

Chng Trnh Phung Vu Li Chua Nam C (2003-2004)

Tr Lai Trang Web Nghe Chng Trnh Phat Thanh Hang Ngay

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page