Tng Thuat

Chuyen Vieng Tham Iraq

cua c Thanh Cha Phanxico

(--/--/2020)

 


 

Chnh phu Iraq phe duyet ngan quy au tien chuan b cuoc vieng tham cua c Thanh Cha

Tong thong Irak chao mng y muon vieng tham cua c Thanh Cha

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page