Kinh Thánh Cựu Ước

Mica

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | |


- Chương 06 -

III. Hạch Tội Israel Lần Nữa

 

Yavê kiện Israel

1 Hãy nghe điều Yavê muốn nói:

"Ðứng lên! mà kiện núi non!

Hãy cho gò nỗng nghe tiếng của ngươi!"

2 Núi non, hãy nghe vụ kiện của Yavê,

Hãy lắng tai, hỡi nền móng thổ địa.

Phải, Yavê đi kiện dân Người. Người có việc tranh biện với Israel:

3 Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi?

Ta đã làm gì cho ngươi ngán mệt? Hãy trả lời cho Ta!

4 Phải chăng vì Ta đã đem ngươi lên từ đất Aicập,

đã chuộc ngươi ra khỏi nhà tôi mọi,

cùng sai đi trước mặt ngươi: Môsê, Aharôn và Miriam?

5 Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại Balaq, vua Moab, đã mưu mô những gì?

Và Balaam, con của Bơor, đã đáp lại làm sao?

... Từ Shittim cho đến Gilgal,

ngõ hầu ngươi nhìn biết các công đức Yavê!"

6 - "Tôi phải lấy gì mà ra nghinh đón Yavê,

Mà phục lạy Thiên Chúa ở chốn cao xanh?

Phải chăng tôi sẽ nghinh đón Người với lễ thượng hiến,

với bê chẵn năm?

7 Phải chăng Yavê sẽ chiếu nhận ngàn ngàn cừu đực,

với vạn vạn thác dầu?

Phải chăng tôi phải dâng con đầu lòng vì tội của tôi,

hoa quả lòng dạ tôi vì lỗi đời tôi?"

8 - "Người đã mặc khải cho ngươi, hỡi người, cái gì là thiện.

Và Yavê đòi ngươi điều gì:

Không gì khác là thi hành công lý,

yêu chuộng nhân nghĩa và túc kính đi với Thiên Chúa ngươi (thờ).

Một thành đầy gian giảo

9 Nghe! Yavê hiệu triệu (dân) thành.

- Khôn ngoan ấy là kính sợ Danh người.

Hãy nghe, hỡi chi tộc và đại hội của thành,

12 Thành mà hạng giàu có đầy những bất công,

và dân cứ đều nói điêu ngoa. Lưỡi gian tà nơi môi miếng chúng.

10 Há Ta chịu được homer gian giảo (hay quên được) Êpha gầy,

khả ố?

11 Há Ta phải coi như vô tội những cân man trá,

cái túi đựng những quả cân phỉnh phờ?

13 Vậy nên, cả Ta nữa, Ta đã bắt đầu sát phạt,

làm cho kinh rởn vì các lỗi lầm của ngươi.

14 Ngươi ăn nhưng chẳng được no, bệnh đói (nhức nhối) bụng ngươi.

Ngươi cất giấu nhưng chẳng đem đi thoát được;

ngươi có đem thoát được, Ta cũng thí làm mồi cho gươm.

15 Ngươi gieo nhưng chẳng được gặt,

ngươi đạp cảm lãm nhưng chẳng được xức dầu,

(Và đạp) mật nho nhưng chẳng được uống rượu.

16 Người ta cẩn thủ tôn chỉ Omri và mọi hành vi của nhà Akhab

- Các ngươi đã đi theo các giáo điều của chúng -

Khiến Ta sẽ làm cho ngươi thành mối kinh rởn,

dân cư của ngươi nên trò bêu diếu.

Các ngươi sẽ phải mang lấy cái ô nhục của dân Ta.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page