Kinh Thánh Cựu Ước

Mica

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | |


- Chương 05 -

 

1 Phần ngươi, hỡi Bet-[Lem]

Ephrata nhỏ bé nhất trong hàng các bộ tộc Yuđa.

Chính tự nơi ngươi sẽ xuất hiện cho Ta,

Vị có mệnh thống lĩnh (sơn hà) Israel.

Nguồn gốc của ngài lên đến trước xa,

lên tới những ngày thuở xưa.

2 Cho nên Người sẽ phó nộp chúng cho đến thời "Ðẻ" sẽ sinh con,

và số sót anh em ngài về với con cái Israel.

3 Ngài sẽ bền vững, ngài sẽ chăn dắt,

dựa vào quyền lực Yavê, nhờ uy Danh của Ðức Yavê,

Thiên Chúa của ngài.

Và chúng sẽ được an cư,

vì bấy giờ, ngài sẽ nên lớn lao cho đến mút cùng mặt đất.

4 Chính ngài là sự bình an.

- Quả như Assur xâm nhập xứ sở chúng ta

và dẵm lên thửa đất chúng ta,

chống lại nó chúng ta sẽ lập bảy vì mục tử và tám lãnh tụ cai người.

5 Họ sẽ tung kiếm làm cỏ đất Assur,

và xứ của Nemrôđ, với lưỡi gươm trần.

Ngài sẽ giải thoát khỏi Assur khi nó xâm nhập xứ sở chúng ta,

và dẫm lên bờ cõi chúng ta.

Số sót của Yacob ở giữa các dân

6 Số sót của Yacob ở giữa những dân đông đảo,

sẽ như sương đến từ Yavê,

như mưa móc trên đám cỏ xanh.

Nó sẽ không ở loài người, không cậy vào con cái phàm nhân.

7 Số sót của Yacob (nơi các dân), ở giữa những dân đông đảo,

sẽ như sư tử giữa thú vật rừng hoang,

như hùm tơ giữa những bầy cao dương.

Nó mà ngang qua, thời nó chà nát,

nó mà phanh thây, thời không ai gỡ thoát.

Hủy diệt các trở ngại cho đức tin Giao ước

8 Tay Người xin hãy giương trên các địch thủ của Người,

và mọi kẻ thù Người sẽ bị quăng đi!

9 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy - Sấm của Yavê -

ngựa của ngươi, Ta sẽ cho biến hết.

10 Các đô thị trong đất ngươi, Ta sẽ bỏ phăng đi.

Mọi thành trì của ngươi, Ta sẽ triệt hạ.

11 Phù phép, Ta sẽ vất phăng đi khỏi tay ngươi,

và những thầy chiêm bốc sẽ không còn có nơi ngươi.

12 Các thần tượng của ngươi, Ta sẽ hủy phăng đi,

và những bài vị của ngươi, (Ta sẽ cất) khỏi giữa ngươi.

Ngươi sẽ không còn phục lạy công trình tay ngươi,

13 các nền thờ của ngươi, Ta sẽ nhổ đi khỏi giữa ngươi.

Các ảnh tượng của ngươi, Ta sẽ hủy diệt.

14 Trong thịnh nộ lôi đình, Ta sẽ thi hành mối thù trên chư quốc,

quân bất phục tùng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page