Kinh Thánh Cựu Ước

Mica

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | |


- Chương 03 -

 

Hạch tội kẻ áp bức dân

1 Bấy giờ tôi nói:

Hãy nghe đây, hỡi các đầu mục của Yacob,

và các chức sắc Nhà Israel,

biết công lý lại không phải là việc của các ngươi sao?

2 (các ngươi), những kẻ ghét lành chuộng dữ!

3 Chúng ăn thịt dân Ta và lóc da mình họ,

cùng khổ đục xương tủy họ.

Chúng phanh mảnh họ như thịt trong nồi, như nạc trong niêu,

2b Người ta sẽ lột da mình chúng và thịt chúng, (dóc) khỏi xương.

4 Bấy giờ chúng sẽ kêu cứu với Yavê, nhưng Người sẽ không đáp lại.

Thời ấy Người sẽ ẩn nhan Người với chúng,

bởi chúng đã thất đức trong những việc làm của chúng.

 

Ðả kích hàng tiên tri trục lợi

5 Yavê phán thế này về những tiên tri làm dân Ta lầm lạc:

Khi răng chúng có gì cắn, chúng hô hoán: "Bình an!"

Với ai không đem gì nhét miệng chúng, chúng tuyên thánh chiến.

6 Cho nên đêm chẳng mang lại cho các ngươi thị kiến,

tối cũng chẳng giúp các ngươi bói quẻ.

Mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri và ngày sầm tối lại trên chúng.

7 Thầy chiêm sẽ xấu hổ, thầy bói thẹn thuồng.

Chúng hết thảy đều sẽ trùm lấy râu

vì Thiên Chúa không còn ứng tiếng.

8 Phần tôi, trái lại, tôi đầy sức mạnh -

Thần khí Yavê -

Cùng công lý và can đảm để loan báo tội ác của nó cho Yacob

và lỗi lầm của nó cho Israel.

Sự sa đọa của hàng lãnh đạo

9 Hãy nghe điều này, hỡi các đầu mục Nhà Yacob,

và các chức sắc Nhà Israel,

những kẻ gớm ghét công lý, còn ngay chính thì uốn ra vạy vò,

10 những kẻ xây Sion trên (xương) máu và Yêrusalem bằng bất công.

11 Các thủ lĩnh của nó xử án vì quà,

các tư tế chỉ giáo vì công,

các tiên tri bói quẻ vì tiền.

Thế rồi chúng dám vịn vào Yavê mà nói:

"Lại không có Yavê ở giữa chúng ta sao?

Trên chúng ta, họa tai sẽ chẳng đến!"

12 Cho nên, vì cớ các ngươi, Sion sẽ thành ruộng cày,

Yêrusalem hóa thành đống vụn,

Núi của Nhà, một gò rừng hoang.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page