Kinh Thánh Tân Ước

Khải Huyền Của Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 02 -

2. Thư Cho Các Giáo Hội

 

1) Êphêsô

1 "Cho nên Thiên Thần hội thánh Êphêsô, hãy viết:

Này lời phán dạy của Ðấng tay hữu cầm bảy tinh sao. Ðấng đi giữa bảy trụ đăng vàng: 2 Ta biết công việc của ngươi, nỗi vất vả cùng sự chịu đựng của ngươi; (Ta biết) ngươi không thể dung phường bất lương; ngươi đã thử thách những kẻ tự xưng là tông đồ, nhưng kỳ thực thì không, và đã nghiệm thấy chúng là phường láo khoét. 3 Ngươi có lòng kiên nhẫn, và đã chịu đựng vì Danh Ta, gian lao chẳng quản. 4 Nhưng Ta oán trách ngươi điều này: ngươi đã bỏ lơi lòng mến thuở đầu. 5 Vậy ngươi hãy lo nhớ lại ngươi đã sa đọa từ đâu, và hãy hối cải và làm các việc ban đầu. Bằng không, Ta sẽ đến với ngươi, mà truất trụ đăng của ngươi khỏi chỗ nó, nếu ngươi không hối cải. 6 Nhưng ngươi có được điều này: là ngươi ghét các việc của bè Nicôlaô mà chính Ta cũng ghét. 7 Ai có tai thì hãy nghe Thần khí phán dạy gì cho các hội thánh: Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống, cây ở trong thượng uyển của Thiên Chúa".

2) Smyrna

8 "Và cho Thiên thần hội thánh Smyrna, hãy viết: Này lời phán dạy của Ðấng Ðầu hết và sau hết. Ðấng đã chết và lại sống. 9 Ta biết nỗi gian truân, sự nghèo khó của ngươi; nhưng ngươi giàu có! -- và lời vu cáo cũa những kẻ xưng là Do Thái, nhưng kỳ thực thì không, song chúng là hội đường của Satan. 10 Ðừng sợ các thống khổ ngươi sắp phải chịu: Này ma quỉ sắp tống ngục ít người trong các ngươi, để thử thách các ngươi: các ngươi sẽ phải quẫn bách mười ngày. Hãy cứ trung kiên đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. 11 Ai có tai thì hãy nghe Thần khí phán dạy gì cho các hội thánh: Ai thắng tất không phải lụy do cái chết thứ nhì!"

3) Pergamô

12 "Và cho Thiên thần hội thánh Pergamô hãy viết: Này là lời phán dạy của Ðấng có thanh kiếm hai lưỡi bén: 13 Ta biết nơi ngươi cư ngụ, nơi có ngai của Satan. Nhưng ngươi nắm giữ Danh Ta, và đã không chối bỏ lòng tin vào Ta, cả vào những ngày Antipa chứng tá trung thành của Ta, kẻ đã bị giết nơi các ngươi, chỗ Satan cư ngụ. 14 Nhưng Ta oán trách ngươi đôi điều: là ngươi có ở đó những kẻ nắm giữ đạo lý Balaam, kẻ đã dạy Balak giao mối vấp phạm trước mặt con cái Israel, khiến chúng ăn của cúng và dâm bôn. 15 Cũng vậy, cả ngươi nữa cũng có những kẻ nắm giữ đạo lý của bè Nicôlaô, cũng một kiểu như thế. 16 Vậy hãy lo hối cải, bằng không, kíp đây Ta sẽ đến với ngươi mà giao chiến với chúng bằng thanh kiếm miệng Ta. 17 Ai có tai thì hãy nghe Thần khí phán dạy gì cho các hội thánh: Ai thắng, Ta sẽ ban cho Manna tàng ẩn, và Ta sẽ ban cho nó sỏi trắng và khắc trên sỏi một tên mới, tên không ai biết được, trừ phi là người lĩnh lấy".

4) Thyatira

18 "Và cho Thiên thần hội thánh Thyatira hãy viết: Này lời phán dạy của Con Thiên Chúa, Ðấng có mắt như ngọn lửa hỏa hào, và chân giống tợ vàng thau. 19 Ta biết việc ngươi làm, mến, tin, phục vụ, cùng chịu đựng, các việc sau hết của ngươi còn dư dật hơn các việc ban đầu. 20 Nhưng Ta oán trách ngươi sự này: là ngươi dung túng gái Yzabel, đứa xưng mình là tiên tri, ra bộ làm thầy mà mê hoặc các tôi tớ Ta, khiến chúng dâm bôn và ăn của cúng. 21 Ta đã ra hạn cho nó hối cải nhưng nó không muốn hối cải bỏ trò dâm bôn của nó. 22 Thì này Ta gieo nó liệt giường, và họa lớn cho lũ gian dâm với nó, nếu chúng không hối cải bỏ các việc chúng làm. 23 Và con cái nó, Ta sẽ giết bằng ôn dịch, và các hội thánh hết thảy sẽ biết Ta là Ðấng dò suốt can trường lòng dạ và Ta sẽ trả cho các ngươi mỗi người tùy theo công việc nó làm. 24 Còn các ngươi, những người Thyatira khác, hạng người không theo đạo lý ấy, những người đã không biết đến những điều thâm thúy của Satan -- như chúng nói -- thì ta bảo, Ta không gieo thêm trên các ngươi gánh nặng nào khác. 25 Song hiện có gì, các ngươi hãy nắm giữ cho đến khi Ta đến. 26 Và ai thắng, và nắm giữ đến cùng các việc của Ta, Ta sẽ ban quyền bính trên các dân; 27 và nó sẽ lấy trượng sắt chăn dắt chúng, như người ta nghiền tán đồ sành thợ gốm! 28 Như chính Ta đã lĩnh (quyền ấy) nơi Cha Ta. Và Sao mai sẽ là quà ta ban cho nó. 29 Ai có tai thì hãy nghe Thần khí phán dạy gì cho các hội thánh!".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page