Những bài giảng Thánh Lễ

Sứ Ðiệp và Huấn Ðức

của Ðức Thánh Cha

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2024

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2023

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2022

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2021

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2020

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2019

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2018

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2017

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2016

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2015

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2014

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Phanxicô trong năm 2013

 

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Bênêdictô XVI trong năm 2013

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Bênêdictô XVI trong năm 2012

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Bênêdictô XVI trong năm 2011

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Bênêdictô XVI trong năm 2010

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Bênêdictô XVI trong năm 2009

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Bênêdictô XVI trong năm 2008

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Bênêdictô XVI trong năm 2007

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Bênêdictô XVI trong năm 2006

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Bênêdictô XVI trong năm 2005

 

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 2005

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 2004

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 2003

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 2002

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 2001

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 2000

Những bài giảng và Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 1997-1999

Những Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm 1996-2000

Những cử hành Phụng Vụ Lời Chúa trong Mùa Vọng năm 1999

Những bài giảng tỉnh tâm mùa vọng và mùa chay của giáo triều Roma

 


Back to Vietnamese Missionaries in AsiaHome Page