Chúc Tụng Chúa Muôn Ðời

Những cử hành Phụng Vụ Lời Chúa
trong Mùa Vọng năm 1999

trích tập sách do Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh ở Roma soạn thảo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai, Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page