HOLY FATHER'S HOMILIES
Bài Giảng của ÐTC Gioan Phaolô II
trong năm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Tháng 12/2000 Tháng 11/2000 Tháng 10/2000 Tháng 09/2000 Tháng 07/2000 Tháng 06/2000 Tháng 05/2000 Tháng 04/2000 Tháng 03/2000 Tháng 02/2000 Tháng 01/2000 Những Bài Giảng và Huấn Ðức của ÐTC trong năm 1999
Những bài Huấn Ðức trong tháng 7~12 năm 1998
Những bài Huấn Ðức trong tháng 1~6 năm 1998
Những bài Huấn Ðức trong năm 1997

Back to Radio Veritas Asia Home Page