Synod of Bishops

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Các Ðại Hội Nghị Thế Giới

Và Tài Liệu Năm Thánh

 

(Thánh Lễ đồng tế của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam)

 


 

Năm Thánh 2025

Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 53 tại Quito Ecuador (8/09/2024-15/09/2024)

Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới lần thứ 16 (10/2023-10/2024)

Ðại Hội Liên HÐGM Á Châu FABC 50 tại Bangkok Thái Lan (12-30/10/2022)

Ðại Hội thế giới về Gia Ðình lần thứ 10 tại Roma Italia (22-26/06/2022)

Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52 tại Budapest Hungary (13/09/2020-20/09/2020)

Khóa Họp Ðặc Biệt THÐGM về Amazon (6/10/2019-27/10/2019)

Hội Nghị Các Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục về Bảo Vệ Trẻ Em tại Vatican (21/02/2019-24/02/2019)

Khóa Họp THÐGM thế giới lần thứ 15 về Giới Trẻ (3/10/2018-28/10/2018)

Ðại Hội thế giới về Gia Ðình lần thứ 9 tại Dublin Ailen (21-26/08/2018)

Năm Mục Vụ Gia Ðình 2017

Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 51 tại Cebu Philippines (24/01/2016-31/01/2016)

Năm Thánh Lòng Thương Xót (8/12/2015-20/11/2016)

Khóa Họp THÐGM thế giới lần thứ 14 về Mục Vụ Gia Ðình (04/10/2015-25/10/2015)

Ðại Hội thế giới về Gia Ðình lần thứ 8 tại Philadelphia USA (19-27/09/2015)

Khóa Họp THÐGM thế giới về Mục Vụ Gia Ðình (05/10/2014-19/10/2014)

Năm Ðức Tin (11/10/2012-24/11/2013)

Khóa Họp THÐGM thế giới lần thứ 13 (07/10/2012-28/10/2012)

Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 50 tại Dublin Ireland (10/06/2012-17/06/2012)

Khóa Họp THÐGM thế giới về Trung Ðông (10/10/2010-24/10/2010)

Khóa Họp THÐGM thế giới về Châu Phi (4/10/2009-25/10/2009)

Khóa Họp THÐGM thế giới lần thứ 12 (5/10/2008-26/10/2008)

Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 49 tại Quebec Canada (15-22/06/2008)

Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu tại Chiang Mai, Thái Lan (18-22/10/2006)

Khóa Họp THÐGM thế giới lần thứ 11 (2/10/2005-/23/10/2005)

Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 48 tại Guadalajara Mexicô (10-17/10/2004)

Hội Nghị Toàn Thể 8 của LHÐGM Á Châu tại Nam Hàn (17-23/08/2004)

Khóa Họp THÐGM thế giới lần thứ 10 (30/09/2001-/2710/2001)

Năm Thánh 2000 (1997-6/01/2001)

Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 47 tại Roma (18-25/06/2000)

Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu (1-23/10/1999)

Khóa Họp THÐGM Châu Ðại Dương (22/11/1998-12/12/1998)

Khóa Họp Ðặc Biệt THÐGM Á Châu (19/04/1998-14/05/1998)

Khóa Họp Ðặc Biệt THÐGM Mỹ Châu (16/11/1997-12/12/1997)

 

Những Từ Ngữ thường dùng của Thượng Hội Ðồng

Vài nét lịch sử về Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Lược qua lịch sử các khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Ðức Thánh Cha và các Nghị Phụ kỷ niệm 50 năm lập Thượng Hội Ðồng Giám Mục 1965-2015

Lịch Sử Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page