THÁNG MƯỜI MỘT

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 01: 1. Lễ các thánh nam nữ

                2. Thánh Hiêrônimô Liêm, giám mục; Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng; Valentinô Vinh, giám mục; Phêrô Bình, linh mục

Ngày 02: Lễ cầu cho các tín hữu qua đời

Ngày 03: 1. Thánh Martinô đệ Porrès, tu sĩ

                2. Thánh Phêrô Phanxicô Bắc, linh mục

Ngày 04: Thánh Carôlô Borrômêô, tổng giám mục Milan

Ngày 05: Thánh Ða Minh Mầu, linh mục

Ngày 07: Thánh Hyacintha Gia, linh mục; Vinh Sơn Liêm, linh mục

Ngày 08: Thánh Nguyễn Ðình Mai; Phaolô Nguyễn Ngân; Martinô Tạ Ðức Thịnh; Martinô Thọ và Gioan Baotixita Cỏn

Ngày 09: Lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ Latêranô

Ngày 10: Thánh Lêô cả, Giáo Hoàng tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11: Thánh Martinô, giám mục

Ngày 12: Thánh Giosaphát, giám mục tử đạo

Ngày 14: Thánh Stêphanô Thêôđôrô Thể, giám mục

Ngày 15: Thánh Albertô cả, giám mục tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16: 1. Thánh Margarita Scotia, hoàng hậu

                2. Thánh Gertruđê, đồng trinh

Ngày 17: Thánh Elisabeth nước Hung Gia Lợi, nữ tu

Ngày 18: Lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 20: Thánh Phanxicô Xaviê Cần, thầy giảng

Ngày 21: Lễ Ðức Mẹ dâng mình vào đền thánh

Ngày 22: Thánh Cêcilia, đồng trinh tử đạo

Ngày 23: Thánh Clêmentê I, Giáo Hoàng tử đạo; thánh Columbanô, tu viện trưởng

Ngày 24: Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Ðiểm; Phêrô Võ Ðăng Khoa, linh mục và Phêrô Cao, giám mục

                2. Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Ngày 26: Thánh Tôma Ðinh Viết Dụ và Ða Minh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục

Ngày 28: Thánh Anrê Trần Văn Trông, quân nhân

Ngày 30: 1. Thánh Anrê tông đồ

                2. Thánh Giuse Du, linh mục

 
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright (C) 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page