Ngày 05 Tháng Mười Một

Thánh Ða Minh Mầu, Linh Mục (+ 1858)

 

Ngài là một linh mục đạo đức thuộc dòng Ða Minh, hết lòng tôn sùng Ðức Mẹ với xâu chuỗi luôn mang trên mình. Ngài bị bắt và được phúc tử đạo tại Hưng Yên ngày 05/11/1858. Khi bị trảm quyết, ngài quỳ gối chắp tay như đang cử hành một nghi thức thánh.

Ngày 29/4/1951, ngài được Ðức Thánh Cha Piô XII tôn lên bậc Chân Phước tử đạo.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home