Ngày 02 Tháng Mười Một

Lễ Cầu Cho Mọi Tín Hữu Qua Ðời

 

Lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục do thánh Odilon khởi xướng vào thế kỷ XI và lan rộng rất nhanh. Sau đó, Giáo Hội đã ấn định ngày lễ này vào ngày 02/11 mỗi năm.

Các ngài đã qua khỏi đời này nhưng còn phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục vì những thiếu sót của các ngài. Hôm nay các ngài không còn tự lập công được nữa, nên chỉ mong vào lời cầu của chúng ta. Bởi thế, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là một việc lành và có giá trị cứu thoát. Cầu nguyện cho các ngài còn là một bổn phận của chúng ta, vì biết đâu các ngài bị giam cầm vì chúng ta. Các ngài cũng là những chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Cầu nguyện cho các linh hồn cũng là việc lợi ích cho chính chúng ta. Vì khi nghĩ đến các ngài, chúng ta cũng tự kiểm điểm đời mình, vì khi các ngài về trời, các ngài không quên cầu bầu cho chúng ta.

 


Back to Home