Ngày 01 Tháng Mười Một

Lễ Các Thánh Nam Nữ

 

Các thánh là những người sống như chúng ta, nhưng các ngài đã thắng vượt được những cạm bẫy của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Các ngài đã từ bỏ hoàn toàn để trung thành với Chúa qua cuộc sống hằng ngày. Xưa kia chịu đau khổ, nhưng ngày nay các ngài được vinh hiển. Các ngài đã sống chính cuộc sống của Chúa giữa những người xung quanh. Các ngài cũng như chúng ta, thuộc đủ mọi thành phần, mọi giai cấp. Nhưng khác một điều là các ngài biết mau mắn đáp lại lời gọi nên thánh của Chúa.

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến các ngài, chúng ta hãy suy nghĩ về cuộc sống của chính chúng ta. Cuộc sống đó phải được nung nấu bằng lòng kính mến Chúa và yêu thương anh em đồng loại. Mỗi người chúng ta phải tự nói như thánh Augustinô: "Ông kia bà nọ nên thánh, tại sao tôi lạikhông?". Chúng ta hãy noi gương các thánh là những người anh em, bạn bè, ân nhân và những đấng đang phù trợ cho chúng ta trước tôn nhan Thiên Chúa.

Nguyện xin các thánh nhìn đến và cầu bầu cho chúng ta được vượt qua tất cả những chông gai, cay đắng của cuộc đời để sau này chúng ta cũng hy vọng được liệt vào số những người Chúa chọn.

 


Back to Home