Cuoäc gaëp gôõ lòch söû
giöõa Vatican vaø Iran
ÑTC tieáp
Toång Thoáng Coäng Hoøa Hoài Giaùo Iran
(11/03/1999)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Radio Veritas Asia Home Page