Nhöõng coá gaéng
ñeå tìm kieám hoaø bình
cho Ñoâng Timor vaø Indonesia


(Bishop Belo in Bacau)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW


Back to Radio Veritas Asia Home Page