Maïch Nöôùc Voït Leân
Söï Soáng Ñôøi Ñôøi

Loaït Baøi Giaùo Lyù Naêm Thaùnh 2000
cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, soaïn dòch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Ñeå Môû:

Phaàn Moät: Maïch Nöôùc

Phaàn Hai: Voït Leân

Phaàn Ba: Söï Soáng Ñôøi Ñôøi

Phuï Baûn:

Ñeå Keát:


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page