ÑTC nhaéc ñeán tình hình theá giôùi
trong naêm 1998 vöøa qua
nhaân dòp tieáp Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh
ñeán chuùc möøng Naêm Môùi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC nhaéc ñeán tình hình theá giôùi trong naêm 1998 vöøa qua nhaân dòp tieáp Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh ñeán chuùc möøng Naêm Môùi.

Vatican - 11.01.99 - Moät laàn nöõa, theo truyeàn thoáng, Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh tuï hoïp nhau trong Ñeàn Vatican, dòp Ñaàu Naêm Môùi 1999, ñeå chuùc möøng ÑTC vaø ñeå cuøng vôùi ngaøi duyeät laïi tình hình theá giôùi trong naêm vöøa qua. Ñaây laø moät cuoäc gaëp gôõ thaân maät, ñôn sô ñeå trao ñoåi lôøi caàu chuùc Naêm Môùi vaø cuøng nhau tìm giaûi phaùp cho hoøa bình theá giôùi.

Sau dieãn vaên chaøo möøng cuûa Ñaïi Söù Coäng Hoøa San Marino, nieân tröôûng, nhaân danh caùc baïn ñoàng nghieäp, ÑTC ñaùp töø baèng moät baøi dieãn vaên daøi, baèng tieáng Phaùp, thöù tieáng vaãn ñöôïc duøng trong ngaønh Ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh. Nhöõng lôøi cuûa ÑTC thöïc söï laø moät baøi suy tö veà moïi laõnh vöïc tích cöïc cuõng nhö tieâu cöïc trong naêm 1998, vöøa keát thuùc. Con soá caùc nöôùc coù quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh hieän nay leân tôùi 169, trong toång soá 185 quoác gia thaønh vieân cuûa Lieân Hieäp Quoác. Toå chöùc Giaûi Phoùng Palestine (OLP) vaø caùc Toå Chöùc Chaâu AÂu cuõng coù ñaïi dieän beân caïnh Toøa Thaùnh, nhöng döôùi moät hình thöùc rieâng bieät - Ngoaøi 169 quoác gia coù quan heä ngoaïi giao vôùi mình, Toøa Thaùnh coøn coù Ñaïi Dieän hoaëc Quan Saùt vieân beân caïnh caùc toå chöùc quoác teá khaøc nöõa, nhö Lieân Hieäp Quoác - Toå Chöùc FAO (Toå chöùc Lieân Hieäp Quoác veà Canh Noâng vaø Thöïc Phaåm) - UNESCO (toå chöùc Lieân Hieäp Quoác veà Khoa Hoïc, Giaùo Duïc vaø Vaên Hoùa), OSCE (Toå chöùc veà An Ninh vaø Coäng Taùc Chaâu AÂu), OMT (Toå chöùc theá giôùi veà Du Lòch ) vaø vaøi toå chöùc khaùc nöõa.

Trôû laïi baøi dieãn vaên cuûa ÑTC. Sau khi caûm ôn veà nhöõng lôøi chuùc möøng cuûa Vò Nieân Tröôûng Ngoaïi Giao Ñoaøn, ÑTC nhaéc ñeán Chaâu AÂu nhöõng daáu hieäu tích cöïc, ñaùng vui möøng trong naêm vöøa qua. Ngaøi keå ñeán nhöõng tieán boä veà Hoøa Bình taïi Baéc AÙi Nhó Lan vaø nhöõng cuoäc ñaøm phaùn hoøa bình giöõa chính phuû Taây Ban Nha vaø phe li khai mieàn Basco. Tieáp theo ñoù hai hieän töôïng quan troïng cho töông lai Chaâu AÂu: tieàn teä duy nhaát vaø vieäc môû roäng cöûa ñoùn nhaän caùc quoác gia mieàn Ñoâng AÂu (tröôùc ñaây thuoäc khoái Coäng Saûn) vaøo trong Coäng Ñoàng hoaëc trong Toå Chöùc Phoøng Thuû Chaâu AÂu.

Nhìn sang Chaâu Myõ, Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaéc ñeán thoûa öôùc hoøa bình giöõa Coäng Hoøa Peruø vaø Ecuador: thoûa öôùc naøy chaám döùt cuoäc tranh chaáp bieân giôùi giöõa hai quoác gia anh em, phaàn lôùn nhôø trung gian Toøa Thaùnh.

Quay veà Chaâu AÙ, ÑTC gôïi laïi cuoâïc ñoái thoaïi giöõa Baéc Kinh vaø Ñaøi Baéc. Ngaøi noùi: "Chuùng ta phaûi vui möøng veà nhöõng noã löïc do Daân Toäc vó ñaïi Trung Quoác ñang daán thaân vôùi söï cöông quyeát trong vieäc ñoái thoaïi, nhaèm ñi ñeán vieäc hieäp nhaát caùc daân toäc cuûa bôøø beân naøy vaø beân kia eo bieån. Coäng ñoàng quoác teá - vaø caùch rieâng Toøa Thaùnh - theo doõi vôùi söï löu yù ñaëc bieät vieäc phaùt trieån may maén naøy, trong chôø ñôïi nhöõng tieán boä yù nghóa: tieán boä naøy dó nhieân coù lôïi cho caû theá giôùi".

Beân caïnh nhöõng bieán coá tích cöïc, khoâng thieáu nhöõng hieän töôïng tieâu cöïc, nhöõng côn khuûng hoaûng traàm troïng. Caùc nhaø ngoaïi giao khoâng theå khoâng quan taâm ñeán. Trong caùc côn khuûng hoaûng naøy, ÑTC nhaéc ñeán mieàn Balkan, caùch rieâng Kosovo, nôi ñang xaåy ra nhöõng vuï tranh chaáp vuõ trang vaø saùt haïi ngöôøi daân voâ toäi.

Taïi mieàn Trung Ñoâng, hoøa bình giöõa Israel vaø Palestine vaãn coøn laø moät öôùc voïng xa xaêm; qui cheá quoác teá veà Gieârusalem vaãn chöa ñöôïc aán ñònh ; theâm vaøo ñoù, côn khuûng hoaûng ñaùng lo ngaïi vöøa xaåy ra taïi vuøng vònh BaTö giöõa Irak vaø Hoa Kyø -Anh Quoác; nhöõng vuï saùt haïi daân voâ toäi vaãn tieáp tuïc taïi Algeùrie; taïi Ñaûo Chypre vaãn coøn coù nhöõng caêng thaúng giöõa hai coäng ñoàng Hy Laïp vaø Thoå Nhó Kyø; tình hình xaõ hoäi baát oån taïi Sri Lanka vaø nhaát laø nhöõng cuoäc tranh chaáp vuõ trang vaãn tieáp dieãn taïi Chaâu Phi. 17 trong 57 quoác gia cuûa Luïc ñòa ñang soáng trong chieán tranh. ÑTC ñaõ ñaëc bieät nhaéc ñeán caùc nöôùc Sudan, Ethiopie, Eritreùe, Rwanda, Burundi, Coäng Hoøa Daân Chuû Congo vaø Angola, Sierra Leone... Ñoái vôùi caùc daân toäc ñau khoå vaø bò taøn phaù naøy, ÑTC taùi xaùc nhaän, vôùi söï chuù yù ñaày lo laéng cuûa caû theá giôùi Coâng Giaùo, xaùc nhaän daán thaân khoâng ngöøng cuûa Toøa Thaùnh ñeå coå voõ hoøa bình vaø phaùt trieån.

Ngoaøi caùc côn khuûng hoaûng gaây lo laéng cho töông lai nhaân loaïi, ÑTC khoâng queân nhaéc ñeán vieäc saûn xuaát caùc loaïi vuõ khí, caùch rieâng vuõ khí nguyeân töû, vieäc saûn xuaát vaø buoân baùn caùc loaïi mìn gieát nguôøi, hieän töôïng khai thaùc treû em trong chieán tranh - Theo ÑTC, nhöõng hieän töôïng naøy gaây neân bôûi söï yeáu ôùt cuûa moät luaät leä quoác teá. Luaät leä quoác teá khoâng theå vaø khoâng ñöôïc pheùp trôû neân luaät leä cuûa keû maïnh hôn. Ngaøi noùi: "Khoâng luùc naøo baèng luùc naøy: Coäng ñoàng caùc quoác gia coù saün moät Boä Luaät vaø Qui ÖÙôc tæ mæ nhö vaäy. Nhöng caùi coøn thieáu, töùc laø yù chí aùp duïng vaø toân troïng caùc luaät leä vaø qui öôùc naøy".

Sau cuøng, ÑTC noùi ñeán nhöõng lo laéng cuûa ngaøi veà bieát bao vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo treân theá giôùi hieän nay: nhieàu vuï vi phaïm taïi AÙ Chaâu. ÑTC nhaéc ñeán nhöõng vuï ñoát phaù nhaø thôø, baùch haïi caùc tín höõu, saùt haïi caû caùc nhaø truyeàn giaùo ... Ngaøi khoâng nhaéc teân nöôùc naøo, nhöng ai cuõng hieåu veà nhöõng vuï môùi xaåy ra taïi Indonesia. ÑTC nhaéc ñeán nhieàu vuï vi phaïm quyeàn töï do toân giaùo taïi Chaâu Phi vaø taïi nhöõng quoác gia ña soá theo Hoài Giaùo. Taïi Theá giôùi Taây Phöông, cuõng coù nhöõng vuï vi phaïm döôùi nhöõng hình thöùc quæ quyeät khaùc nhau: ngöôøi ta ñöa ra quan nieäm bò boùp meùo veà söï li khai giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi, nhaèm ñaåy Giaùo Hoäi vaøo laõnh vöïc hoaøn toaøn toân giaùo maø thoâi, baèng vieäc ngaên caûn Giaùo Hoäi can thieäp vaø hieän dieän tích cöïc trong ñôøi soáng coâng coäng.

Tö töôûng sau cuøng ÑTC muoán göûi tôùi caùc nhaø ngoaïi giao laø öôùc mong naøy: öôùc mong maø ngaøi goïi laø quan troïng hôn caû, töùc laø taát caû moïi ngöôøi, moät ngaøy kia, khaùm phaù tình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng ñi tröôùc daãn ñöôøng vaø chôø ñôïi con ngöôøi: "Ñaây laø lôøi caàu chuùc chaân thaønh nhaát cuûa toâi cho moãi moät vò trong caùc ngaøi cuõng nhö cho caùc daân toäc treân Traùi Ñaát naøy maø caùc ngaøi ñaïi dieän".


Back to Radio Veritas Asia Home Page