Nhaéc laïi vaøi Bieán Coá chính
cuûa Giaùo Hoäi trong naêm 1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Hoàng Y Paul POUPARD nhaéc laïi vaøi bieán coá chính cuûa Giaùo Hoäi trong naêm 1998.

Vatican - 29.12.98 - Nhaân dòp cuoái naêm 1998, Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Vaên Hoùa, ñaõ phaùt bieåu treân Ñaøi Phaùt Thaùnh Vatican, hoâm ngaøy 29.12.98 veà vaøi bieán coá chính cuûa ñôøi soáng Giaùo Hoäi trong naêm 1998 saép keát thuùc.

Ñöùc Hoàng Y nhaéc laïi raèng: "Tröôùc heát, chuùng ta nhôù laïi nhöõng hình aûnh ñöôïc truyeàn ñi treân caùc ñaøi phaùt thanh khaép theá giôùi, (nhöõng hình aûnh) noùi leân nieàm vui möøng vaø hy voïng cuûa moät daân toäc ñaõ bò thöû thaùch trong nhieàu naêm. Toâi muoán noùi ñeán nhöõng hình aûnh veà chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ÑTC taïi Cuba vaøo cuoái thaùng Gieâng vöøa qua (naêm 1998). Ngaøi laø söù giaû cuûa ñöùc tin, cuûa ñöùc aùi, cuûa chaân lyù vaø cuûa hy voïng. Vò söù giaû naøy ñaõ maïnh meõ hoâ leân taïi Quaûng Tröôøng Caùch Maïng cuûa Thuû Ñoâ La Havana raèng: "Haõy môû cöûa roäng cho Chuùa Kitoâ". Taïi ñaây ÑTC gaëp gôõ vôùi theá giôùi vaên hoùa vaø môøi goïi tieáp tuïc thöïc hieän coâng vieäc toång hôïp giöõa ñöùc tin vaø vaên hoùa; ñaây laø coâng vieäc ñaõ ñöôïc Cha Felix Varela khôûi söï cho daân toäc Cuba. ÑTC ñaõ leân tieáng môøi goïi daân toäc Cuba haõy trôû neân ngöôøi chuû choát xaây döïng lòch söû cuûa chính mình vaø lòch söû quoác gia. Ngaøi môøi goïi moïi ngöôøi, thanh nieân vaø nguôøi lôùn tuoåi, thôï thuyeàn vaø caùc ngöôøi laøm chính trò haõy "vöôït qua ngöôõng cöûa cuûa hy voïng".

Bieán coá quan troïng khaùc ñöôïc Ñöùc Hoàng Y PAUL POUPARD gôïi laïi laø vieäc möøng kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Ñöôïc caùc phöông tieän truyeàn thoâng môøi noùi leân chöùng taù khieâm toán cuûa mình, toâi ñaõ khoâng ngaàn ngaïi trong dòp vui möøng naøy kính taëng ÑTC moät öôùc hieäu ñaëc bieät: Ñoù laø töôùc hieäu goïi "Ñöùc Gioan Phaoloâ II moät Vó Nhaân"; vaø toâi tin chaéc raèng lòch söû, khoâng nhöõng cuûa Giaùo Hoäi, nhöng cuûa caû theá giôùi, seõ pheâ nhaän yù kieán naày cuûa toâi".

Naêm 1998 cuõng laø naêm cuûa Thoâng Ñieäp noùi veà moái lieân quan giöõa Ñöùc tin vaø Lyù trí , Fides et Ratio. Ñöôïc môøi trình baøy vaên kieän quan troïng naøy trong moät taïp chí chuyeân veà vaên hoùa, ñöôïc xuaát baûn taïi Paris, coù töïa ñeà laø "Taïp chí cuûa hai theá giôùi", Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, ñaõ goïi Thoâng Ñieäp naøy laø moät quaø taëng ñeïp nhaát maø ÑTC coù theå trao cho nhaân loaïi trong dòp möøng Kyû Nieäm 20 Naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi.

Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard ñaõ noùi nhö sau: "Moät lôøi môøi goïi thaân tình vaø thuùc baùch: Ñöùc Tin vaø Lyù Trí, nhö hai caùnh khoâng theå thay theá ñöôïc; cuøng vôùi hai caùnh aáy, tinh thaàn con ngöôøi bay leân chieâm ngöôõng chaân lyù. Vieäc coâng boá Thoâng Ñieäp veà Ñöùc Tin vaø Lyù Trí laø moät haønh ñoäng lôùn lao ñaày can ñaûm vaø tin töôûng cuûa ÑTC; Haøng ñoäng naày ñaõ gaây neân söï ngaïc nhieân vaø caûm phuïc caû trong giôùi vaên hoùa "theá tuïc", nhö Tuaàn Baùo "Ngöôøi Quan Saùt Môùi" (Nouvel Observateur) ñöôïc xuaát baûn taïi Paris, ñaõ minh chöùng; ñaây laø moät cuoäc ñoái thoaïi huy hoaøng veà vaên hoùa, caû vôùi nhöõng ngöôøi khoâng tín ngöôûng; hoï taùi khaùm phaù nhöõng vaán naïn saâu xa nhaát ñoái vôùi con ngöôøi veà yù nghóa ñôøi soáng".

Treân phöông dieän ñoái thoaïi giöõa Vaên Hoùa vaø Ñöùc Tin , Ñöùc Hoàng Y Poupard ñaõ ghi vaøo trong caùc bieán coá noåi baät cuûa naêm 1998 "cuoäc gaëp gôõ quoác teá laàn thöù thöù hai veà ñieän aûnh toân giaùo, ñöôïc goïi laø "Leã Hoäi cuûa Ngaøn Naêm Thöù Ba" (Festival Tertio Millennio); cuoäc gaëp gôõ naøy gôïi laïi söï chuù yù ñeán yù nghóa veà thaåm myõ, ñeán nhöõng ñoøi hoûi thieâng lieâng vaø vaên hoùa cuûa theá giôùi ñieän aûnh. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Trong buoåi tieáp kieán , toâi vui möøng vaø haân haïnh giôùi thieäu leân ÑTC caùc nhaø ñaïo dieãn, trong soá naøy coù OÂng Theo Anghelopulos, ngöôøi Hy Laïp, ñaïo dieãn cuûa cuoán phim coù töïa ñeà laø: "Ñôøi ñôøi vaø moät ngaøy" (L’Eternitaø e un giorno) --- OÂng D’Altari, ngöôøi YÙ, ñaïo dieãn cuûa Cuoán phim "Vuôøn ñòa ñaøng" (Il Giardino dell Eden ) - OÂng Alexander Sokurov, ngöôøi Nga, ñaïo dieãn cuûa cuoán phim "Baø meï vaø ngöôøi con" (Madre e Figlio).

Trong dòp tieáp kieán naày, ÑTC ñaõ nhaán maïnh raèng: maøn aûnh lôùn laø taám göông phaûn chieáu taâm hoàn con ngöôøi, moät taâm hoàn luoân luoân tìm kieám Thieân Chuùa, maø nhieàu luùc con ngöôøi laïi khoâng yù thöùc veà ñieàu naày; ÑTC ñaõ môøi goïi taát caû nhöõng ai hoaït ñoäng trong theá giôùi ñieän aûnh, cuõng nhö caùc khaùn giaû, haõy caûm thaáy mình coù traùch nhieäm phaûi coå voõ cho caùc giaù trò veà cuoäc soáng, trong moät thuyeát nhaân baûn ñích thöïc. Lôøi keâu goïi, söï tín nhieäm cuûa ÑTC ñaõ gaây tieáng vang saâu roäng trong giôùi ñieän aûnh. Naêm 1998 cuõng laø Naêm daâng kính Chuùa Thaùnh Thaàn. Naêm naøy gôïi leân bieát bao saùng kieán khaùc nhau trong Giaùo Hoäi hoaøn caàu vaø trong caùc Giaùo Hoäïi ñòa phöông, vaø dó nhieân taïi chính Roma nöõa. Ñöùc Hoàng Y chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên hoùa ñaõ nhaän ñònh tieáp nhö sau: "Trong taát caû caùc saùng kieán, noåi baät hôn caû laø cuoäc gaëp gôõ cuûa nöûa trieäu thanh nieân vôùi ÑTC taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ngaøy Leã Hieän Xuoáng. Toâi nhôù ñeán Ñöùc Gioan XXIII --- (vaø luùc ñoù toâi laø moät ngöôøi coäng taùc khieâm toán taïi Phuû Quoác Vuï Khanh). Ñöùc Gioan 23 ñaõ caàu chuùc cho Coâng Ñoàng Vatican ñöôïc laø moät Leã Hieän Xuoáng môùi cho Giaùo Hoäi vaø cho Theá Giôùi".

Sau cuøng, Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard nhaéc ñeán nhöõng lieân laïc chaët cheõ giöõa Roma vaø caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông, ñöôïc theå hieän trong Giaùm Muïc ñoaøn, vaø ñöôïc soáng moät caùch cuï theå trong caùc Khoùa Hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Sau caùc khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Phi vaø Chaâu Myõ, ñeán löôït Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu AÙ vaø Chaâu Ñaïi Döông, vôùi hai vieãn töôïng neàn taûng vaø boå tuùc cho nhau; ñoù laø: "Phuùc aâm hoùa caùc neàn vaên hoùa" - vaø "Vaên Hoùa hoùa Phuùc AÂm" (Evangelizzare le culture - Inculturare il Vangelo) - Ñieàu ñoù coù nghóa laø: Rao giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc thuoäc caùc neàn vaên hoùa khaùc nhau - vaø Hoäi Nhaäp Phuùc AÂm vaøo caùc neàn vaên hoùa. Giaùo Hoäi ñöùng tröôùc Hai thaùch ñoá: moät laø thaùch ñoá cuûa caùc neàn vaên hoùa lôùn taïi AÙ Chaâu vaø hai laø thaùch ñoá cuûa neàn vaên hoùa cuûa thôøi taân tieán, hay coøn ñöôïc goïi laø cuûa thôøi "haäu-taân tieán". Nhöõng ngöôøi Kitoâ caàn xaùc ñònh roõ raøng ñaâu laø thöïc theå vaên hoùa rieâng bieät cuûa mình, cuõng nhö thöïc theå thieâng lieâng vaø Kitoâ cuûa mình maø chuùt gì maëc caûm töï cao töï ñaïi, hay töï ti nhuùt nhaùt. Trong vieäc ñoái thoaïi vôùi nhöõng thaùch thöùc cuûa thôøi ñaïi, moät cuoäc ñoái thoaïi bao goàm vieäc toân troïng nhau, khoâng töï cao, cuõng khoâng töï haï, toâi xin nhaéc raèng chuùng ta phaûi giöõ vöõng nieàm hy voïng , bôûi vì hy voïng laø nhaân ñöùc cuûa nhöõng thôøi ñaïi ñaày bi thaûm."

Ñoù laø vaøi nhaän ñònh cuûa Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, veà vaøi bieán coá chính cuûa naêm 1998 saép keát thuùc. Xin chaøo, heïn gaëp laïi quyù vò,


Back to Radio Veritas Asia Home Page