Tự Ðiển Thần Học Bỏ Túi

Rev. Ngô tường DZũng biên soạn

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


(Requires VNI Fonts)

A_: Aaron ~ ăn năn tội B_: Babylon ~ bình hương
C_: ca đoàn ~ cursillo D_: dạy đạo ~ đức trong sạch
E & G_: Emmanuel ~ Giữ mùa H_: hang toại đạo ~ hồng y đoàn
K_: kế vị ~ kitô hữu L & M_: làm chết sớm ~ mùa vọng
N_: nam đan viện ~ nữ tu viện O & P_: ơn hiện tại ~ Phục sinh
R & S_: rao giảng ~ sự cứu độ T_: tàu Noe ~ tự vị
V & X_: vạ ~ xưng tội
Từ ngữ thường dùng (B,C,D,G) Từ ngữ thường dùng (H,L,M,N,P,R)
Từ ngữ thường dùng (S) Từ ngữ thường dùng (T,X)

(C) Copyright 1998
by Rev. Ngo tuong Dzung, Texas, USA.
E-mail: TNg2811@aol.com


Tự Ðiển Thần Học Tín Lý Anh Việt

Bộ Ðại Tự Ðiển Thần Học Việt Nam


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page